Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 43

1. Do dnia 5 maja 2013 r. i następnie co roku każdy admi­ nistrator rejestru PzK przekazuje ilość jednostek AAU, ERU lub CER, ale nie lCER ani tCER, na rachunek anulowania w rejestrze Unii. Przekazana ilość jest równa ilości uprawnień na mocy rozdziału III usuniętych zgodnie z art. 49 z rachunków użyt­ kowników zarządzanych przez jego państwo członkowskie między dniem 1 maja poprzedniego roku a 30 kwietnia bieżą­ cego roku. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1 administrator rejestru nie mam obowiązku przekazania na rachunek anulowania w rejestrze Unii ilości jednostek AAU, ERU lub CER równej ilości usuniętej, o ile spełni jeden z poniższych warunków: a) usunięcia dokonano na rachunku zarządzanym przez państwo członkowskie bez rejestru PzK; b) usunięcia dokonano po dniu 30 kwietnia roku następującego po ostatnim roku okresu. Artykuł 56 Rozliczanie przekazów uprawnień 1. Po zakończeniu okresu 2008–2012, w celu zapewnienia, aby po każdym przekazie uprawnień na mocy rozdziału III między rachunkami zarządzanymi przez krajowych administra­ torów z różnych państw członkowskich nastąpił przekaz równoważnej ilości jednostek Kioto między rejestrami PzK, stosuje się ust. 2–4.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/21

2. Pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 1 czerwca 2013 r., lub w dzień po zakończeniu wszelkich zmian w minimalnych zdeponowanych ilościach związanych z korektami uprawnień w dół, określonymi w art. 52 ust. 3 lit. a), w zależności od tego, która data jest późniejsza, Centralny Administrator oblicza wartość rozliczenia dla każdego państwa członkowskiego i powiadamia krajowych administratorów. 3. W przypadku państw członkowskich z rejestrem PzK, wartość rozliczenia jest równa: a) minimalnej zdeponowanej ilości w dniu 1 czerwca minus b) całkowita ilość uprawnień na mocy rozdziału III umorzo­ nych przez operatorów zarządzanych przez krajowego admi­ nistratora państwa członkowskiego za okres 2008–2012. 4. W przypadku państw członkowskich bez rejestru PzK wartość rozliczenia jest równa ilości wejściowej obliczonej zgodnie z art. 53 w dniu 1 czerwca 2013 r. 5. W ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, każdy administrator rejestru PzK, którego państwo członkowskie ma dodatnią wartość rozliczenia przekazuje ilość jednostek AAU równą wartości rozliczenia na centralny rachunek rozliczeniowy ETS w rejestrze Unii. W przypadku państw członkowskich bez rejestru PzK przekazu dokonuje Centralny Administrator z wejściowego rachunku depozytowego państwa członkowskiego bez rejestru PzK. 6. W ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia przekazów określonych w ust. 5 Centralny Administrator przekazuje ilość jednostek AAU z centralnego rachunku rozliczeniowego ETS w rejestrze Unii na rachunek posiadania strony PzK każdego państwa członkowskiego o ujemnej wartości rozliczenia, równą dodatniemu ekwiwalentowi wartości rozliczenia. W przypadku państw członkowskich bez rejestru PzK ilość ta zostaje przeka­ zana na wejściowy rachunek depozytowy. Artykuł 57 Deponowanie uprawnień między okresami W ciągu 10 dni roboczych od ukończenia transakcji rozlicze­ niowych określonych w art. 56 rejestr Unii usuwa uprawnienia na mocy rozdziału III i uprawnienia na mocy rozdziału II ważne na okres 2008–2012 znajdujące się na rachunkach użyt­ kowników w rejestrze Unii i wydaje dla tych samych rachunków równoważną ilość uprawnień na mocy rozdziału III ważnych na okres 2013–2020. Artykuł 58 Wycofanie jednostek AAU, ERU lub CER względem krajowych emisji z lotnictwa operatorów statków powietrznych 1. Do dnia 30 września roku następującego po roku wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Centralny Administrator

przekazuje z rachunku umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego w rejestrze Unii na rachunek posiadania strony każdego państwa członkowskiego ilość jednostek Kioto równą zweryfikowanym emisjom operatorów statków powietrznych w krajowym wykazie tego państwa członkowskiego na ten rok sporządzonym na mocy UNFCCC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.