Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 43

2. Państwa członkowskie i Unia używają certyfikatów cyfro­ wych wydanych przez Sekretariat UNFCCC lub wyznaczoną przez Sekretariat jednostkę do uwierzytelniania swych rejestrów wobec ITL w celu ustanowienia łącza komunikacyjnego, o którym mowa w art. 5.

2. Upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel ma dostęp tylko do tych rachunków w rejestrze Unii, do dostępu do których jest upoważniony, i może składać wnioski tylko o inicjowanie tych procesów, w odniesieniu do których jest upoważniony do składania wniosków zgodnie z art. 19. Dostęp lub składanie wniosków odbywa się za pośrednic­ twem zabezpieczonego obszaru na stronie internetowej rejestru Unii.

Artykuł 62 Dostęp do rachunków użytkowników w rejestrze Unii 1. Posiadacze rachunków mają dostęp do swoich rachunków w rejestrze Unii poprzez zabezpieczony obszar w rejestrze Unii. Centralny Administrator zapewnia dostęp do zabezpieczonego obszaru w rejestrze Unii przez internet. Strona internetowa rejestru Unii jest dostępna we wszystkich językach Unii Europej­ skiej.

3. Poza nazwą użytkownika i hasłem, o których mowa w ust. 1, krajowi administratorzy zapewniają dodatkowe uwie­ rzytelnienie wszystkim rachunkom przez nich zarządzanym. Rodzaje mechanizmów dodatkowego uwierzytelniania, które można stosować dla celów dostępu do rejestru Unii, są okre­ ślone w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

2. Centralny Administrator zapewnia dostęp platformy obrotu obsługiwanej przez posiadacza rachunku posiadania tej platformy obrotu do rachunków w rejestrze Unii, do których umożliwiono dostęp przez platformy obrotu zgodnie z art. 19 ust. 3 i których jeden z upoważnionych przedstawicieli jest również upoważnionym przedstawicielem rachunku posiadania platformy obrotu.

4. Administrator rachunku może zakładać, że użytkownik, który został z powodzeniem uwierzytelniony przez rejestr Unii, jest upoważnionym przedstawicielem lub dodatkowym upoważnionym przedstawicielem zarejestrowanym pod poda­ nymi danymi uwierzytelniającymi, chyba że upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel poinformuje administratora rachunku, że bezpieczeństwo jego danych uwierzytelniających zostało naruszone i złoży wniosek o ich zmianę.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/23

Artykuł 64 Zawieszenie dostępu upoważnionych przedstawicieli w wyniku naruszenia bezpieczeństwa 1. Centralny Administrator może zawiesić dostęp do rejestru Unii lub EUTL, jeżeli nastąpi naruszenie bezpieczeństwa rejestru Unii lub EUTL, które zagraża integralności systemu rejestrów, włącznie z urządzeniami zastępczymi, o których mowa w art. 59.

4. Centralny Administrator może tymczasowo zawiesić inicjowanie lub przyjmowanie części lub wszystkich procesów w rejestrze Unii w celu przeprowadzenia zaplanowanej konser­ wacji rejestru Unii.

2. Administrator rejestru PzK może zawiesić dostęp wszyst­ kich użytkowników do rejestru PzK, jeżeli nastąpi naruszenie bezpieczeństwa rejestru PzK, które zagraża integralności systemu rejestrów, włącznie z urządzeniami zastępczymi, o których mowa w art. 59.

5. Administrator rejestru PzK może złożyć wniosek do Centralnego Administratora o przywrócenie procesów zawie­ szonych zgodnie z ust. 1, jeżeli uważa, że kwestie które spowo­ dowały zawieszenie zostały rozwiązane. Centralny Administrator w możliwie najkrótszym terminie informuje administra­ tora rejestru o swej decyzji.

SEKCJA 3

3. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może doprowadzić do zawieszenia dostępu, administrator, który zda sobie sprawę z naruszenia, natychmiast informuje Centralnego Administratora o wszelkich zagrożeniach dla innych części systemu rejestrów. Centralny Administrator informuje następnie wszystkich pozostałych administratorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.