Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 43

3. Proces porównywania, o którym mowa w art. 69 ust. 1, jest sfinalizowany, gdy wszystkie niezgodności pomiędzy infor­ macjami zawartymi w rejestrze Unii i informacjami zawartymi w EUTL w danym czasie i dniu zostały rozwiązane, a proces porównania został pomyślnie ponownie zainicjowany i zakończony.

SEKCJA 4

Specyfikacje i zarządzanie zmianami Artykuł 71 Specyfikacje dotyczące wymiany danych i specyfikacje techniczne W następstwie opinii Komitetu ds. Zmian Klimatu wydanej na mocy art. 3 decyzji Rady 1999/468/WE (1) Komisja przyjmuje specyfikacje dotyczące wymiany danych i specyfikacje tech­ niczne niezbędne do wymiany danych pomiędzy rejestrami a dziennikami transakcji, włącznie z kodami identyfikacyjnymi, automatycznymi kontrolami i kodami odpowiedzi oraz proce­ dury testowania i wymogi bezpieczeństwa niezbędne do uruchomienia wymiany danych. Specyfikacje dotyczące wymiany danych i specyfikacje techniczne są zgodne z funkcjonalnymi i technicznymi specyfikacjami dotyczącymi standardów wymiany danych dla systemów rejestrów w ramach protokołu z Kioto, opracowanymi na mocy decyzji 12/CMP.1.

2. Przed wykonaniem wszystkich procesów i w trakcie ich wykonania rejestr Unii prowadzi stosowne automatyczne kontrole w celu wykrycia rozbieżności i przerwania nieprawid­ łowych procesów przed wykonaniem automatycznych kontroli przez EUTL.

Artykuł 69 Uzgodnienie – wykrycie niezgodności przez EUTL 1. EUTL okresowo inicjuje uzgodnienie danych w celu zapewnienia, aby zapisy EUTL dotyczące rachunków, stanu jednostek Kioto i uprawnień odpowiadały zapisom tych stanów w rejestrze Unii. W tym celu EUTL zapisuje wszystkie procesy.

2. ITL okresowo inicjuje uzgodnienie danych w celu zapew­ nienia, aby zapisy ITL dotyczące stanu jednostek Kioto odpo­ wiadały zapisom tych stanów w rejestrze Unii i każdym rejestrze PzK.

Artykuł 72 Zarządzanie zmianami Jeżeli wymagana jest nowa wersja lub nowe wydanie rejestru PzK, włącznie z rejestrem Unii, rejestr ten przeprowadza proce­ dury testowania określone w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71 zanim zostanie ustanowione i aktywowane łącze komunikacyjne pomiędzy nową wersją lub nowym wydaniem tego rejestru a EUTL lub ITL.

3. Jeżeli w procesie uzgadniania, o którym mowa w ust. 1, EUTL wykryje nieprawidłowość, zwaną dalej „niezgodnością”, polegającą na tym, że informacje dotyczące rachunków, stanów jednostek Kioto i uprawnień dostarczone przez rejestr Unii w ramach okresowego procesu uzgadniania różnią się od infor­ macji zawartych w EUTL, EUTL gwarantuje, że dalsze procesy z udziałem tych rachunków, uprawnień lub jednostek Kioto, które są przedmiotem niezgodności, nie mogą być ukończone. EUTL niezwłocznie informuje Centralnego Administratora i administratorów przedmiotowych rachunków o niezgodności.

ROZDZIAŁ VIII ZAPISY, SPRAWOZDANIA, POUFNOŚĆ I OPŁATY

Artykuł 73 Zapisy 1. Rejestr Unii i każdy inny rejestr PzK przechowuje zapisy dotyczące wszystkich procesów i posiadaczy rachunków przez 15 lat lub do czasu rozwiązania wszystkich związanych z nimi kwestii wdrożeniowych, w zależności od tego, co nastąpi później.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Artykuł 70 Finalizacja procesów 1. Wszystkie transakcje zgłoszone ITL zgodnie z art. 5 ust. 1 są sfinalizowane, gdy ITL powiadamia EUTL o zakończeniu procesu.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/25

2. Krajowi administratorzy mają dostęp do wszystkich zapisów w rejestrze Unii związanych z zarządzanymi przez nich rachunkami oraz mogą odpytywać i eksportować te zapisy.

Artykuł 75 Poufność 1. Wszystkie informacje, w tym stany wszystkich rachunków i wszystkie dokonane transakcje, przechowywane w EUTL i rejestrze Unii oraz każdym innym rejestrze PzK są uważane za poufne w odniesieniu do wszelkich celów innych niż wypeł­ nianie wymogów niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 2003/87/WE lub przepisów prawa krajowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.