Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 43

Odmowa otwarcia rachunku może wynikać z faktu, że wobec osoby składającej wniosek o otwarcie rachunku prowadzone jest dochodzenie w sprawie udziału w oszustwie obejmującym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych poważnych przestępstwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określo­ nych w prawie krajowym.

L 270/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

6. Administrator rejestru może wymagać, aby osoby z UE składające wniosek o otwarcie rachunku miały siedzibę lub były zarejestrowane w państwie członkowskim rejestru.”;

6. Wyznaczając upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, posiadacz rachunku dostarcza informacje wymagane przez administratora rejestru. Informacje te obejmują co najmniej doku­ menty i dane identyfikacyjne dotyczące wyznaczonej osoby określone w załączniku IVa.

7) dodaje się art. 21a w brzmieniu: 7. Administrator rejestru ocenia otrzymane informacje i jeżeli uzna je za zadawalające, zatwierdza wyznaczoną osobę w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania informacji lub informuje osobę składającą wniosek o otwarcie rachunku o odmowie zatwierdzenia. W przypadku gdy do przeprowadzenia oceny osoby wyznaczonej niezbędny jest dłuższy okres, administrator rejestru może przedłużyć czas trwania procesu oceny jednorazowo o najwyżej 20 dni roboczych i powiadamia o tym przedłużeniu posia­ dacza rachunku.

„Artykuł 21a Zamknięcie rachunków i usunięcie upoważnionego przedstawiciela z inicjatywy administratora 1. Jeżeli sytuacja, która spowodowała zawieszenie dostępu do rachunków zgodnie z art. 67, nie została rozwiązana w rozsądnym okresie pomimo wielokrotnych powiadomień, właściwy organ może polecić administrato­ rowi rejestru zamknięcie tych osobistych rachunków posia­ dania, których dostęp został zawieszony.

2. Posiadacz rachunku może zgłosić właściwemu orga­ nowi sprzeciw wobec zamknięcia rachunku zgodnie z ust. 1 w ciągu 30 dni kalendarzowych, zaś właściwy organ poleca administratorowi rejestru przywrócenie rachunku lub podtrzymuje zamknięcie, wydając uzasadnioną decyzję.

3. Jeżeli występuje dodatnie saldo uprawnień lub jedno­ stek Kioto na rachunku, który administrator rejestru ma zamknąć po jego zawieszeniu zgodnie z art. 67 ust. 1, to administrator rejestru najpierw żąda od posiadacza rachunku wskazania innego rachunku zarządzanego przez tego samego administratora, na który takie uprawnienia lub jednostki Kioto zostaną wówczas przekazane. Jeżeli posia­ dacz rachunku nie odpowie na żądanie administratora w ciągu 40 dni roboczych, administrator może przekazać uprawnienia lub jednostki Kioto na swój krajowy rachunek posiadania.

8. Jeżeli administrator rejestru odmówił zatwierdzenia upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważ­ nionego przedstawiciela, osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku może zgłosić sprzeciw wobec tej odmowy do właściwego organu, który poleci administrato­ rowi rejestru zatwierdzenie lub podtrzyma odmowę, wydając uzasadnioną decyzję. Odmowa zatwierdzenia może wynikać z faktu, że wobec osoby wyznaczonej jako upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważ­ niony przedstawiciel prowadzone jest dochodzenie w sprawie udziału w oszustwie obejmującym uprawnienia lub jednostki Kioto, praniu pieniędzy, finansowaniu terro­ ryzmu lub innych poważnych przestępstwach, w których rachunek mógłby stanowić narzędzie, lub też z innych powodów określonych w prawie krajowym.

4. Jeżeli występuje dodatnie saldo uprawnień lub jedno­ stek Kioto na rachunku, do którego dostęp zawieszono zgodnie z art. 67 ust. 1b, właściwy organ może wymagać w poleceniu wydanym zgodnie z ust. 1, aby uprawnienia lub jednostki Kioto zostały natychmiast przeniesione na stosowny krajowy rachunek posiadania uprawnień i rachunek posiadania strony PzK.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.