Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 43

7. Administrator rejestru może wymagać, aby do przedkładanych dokumentów dołączono przysięgłe tłumaczenie na język określony przez administratora rejestru.”;

19) dodaje się załącznik IVa w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IVa Informacje dotyczące upoważnionych przedstawicieli i dodatkowych upoważnionych przedstawicieli, które należy dostarczyć administratorowi rejestru Tabela IVa-I: Szczegółowe informacje dotyczące upoważnionego przedstawiciela

1 2 3 4 5 6

Identyfikator osoby Rodzaj upoważnionego przedstawiciela Imię Nazwisko Tytuł Stanowisko

L 270/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Adres – kraj Adres – region Adres – miasto Adres – kod pocztowy Adres – ulica Adres – numer budynku Nr telefonu 1 Nr telefonu 2 Adres e-mail Data urodzenia Miejsce urodzenia Preferowany język Poziom poufności Prawa dodatkowych upoważnionych przedstawicieli

1. Informacje określone w tabeli IVa-I. 2. Podpisane stwierdzenie posiadacza rachunku potwierdzające, że pragnie on wyznaczyć daną osobę na upoważ­ nionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela. 3. Dowód na to, że osoba wyznaczona posiada otwarty rachunek bankowy w państwie członkowskim Europej­ skiego Obszaru Gospodarczego. 4. Dowód tożsamości osoby wyznaczonej, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) paszport lub dowód tożsamości wydany przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; b) każdy inny paszport, którego ważność została potwierdzona przez ambasadę UE. 5. Dowód adresu stałego zamieszkania osoby wyznaczonej, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) dokument tożsamości dostarczony zgodnie z pkt 4, jeżeli podany jest na nim adres stałego zamieszkania; b) każdy inny dokument tożsamości wydany przez rząd, zawierający adres stałego zamieszkania; c) jeżeli kraj stałego zamieszkania nie wydaje dokumentów tożsamości zawierających adres stałego zamieszkania, dokument wydany przez władze lokalne potwierdzający adres stałego zamieszkania osoby;

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/33

d) każdy inny dokument zwykle przyjmowany w państwie członkowskim administratora rachunku jako dowód miejsca stałego zamieszkania osoby.

6. Każdy dokument przedłożony jako dowód zgodnie z pkt 5 wydany przez rząd spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju musi zostać poświadczony przez notariusza.

7. Administrator rejestru może wymagać, aby do przedkładanych dokumentów dołączono przysięgłe tłumaczenie na język określony przez administratora rejestru.”;

20) w załączniku XIa wprowadza się następujące zmiany: a) w tabeli XIa-3 skreśla się zdanie „Uprawnienia rozdzie­ lane w latach przed bieżącym rokiem będą miały wartość zero.”; b) w tabeli XIa-4 skreśla się zdanie „Uprawnienia rozdzie­ lone w latach przed bieżącym rokiem nie ulegną mody­ fikacji.”; c) w tabeli XIa-7 skreśla się kod „7215”; 21) w załączniku XII opis obok kodu odpowiedzi 7701 w tabeli XII-I zastępuje się następującym tekstem: „Należy podać przydział dla wszystkich lat.”; 22) w załączniku XVI wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

pod warunkiem że posiadacz rachunku zwrócił się do administratora rejestru na piśmie o prezentację wszystkich lub części informacji.”

4) punkt 4 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) dane dotyczące zweryfikowanych emisji wraz z korektami dla instalacji związanej z rachunkiem posiadania operatora za rok X są prezentowane począwszy od dnia 1 kwietnia roku (X+1), lub, jeżeli dzień 1 kwietnia przypada na weekend lub święto, dane dotyczące zweryfikowanych emisji są prezentowane począwszy od pierwszego dnia robo­ czego następującego po dniu 1 kwietnia;

b) jednostki umorzone zgodnie z art. 52 i 53 według jednostkowego kodu identyfikacyjnego (w przy­ padku jednostek ERU i CER) za rok X są prezento­ wane począwszy od dnia 1 maja roku (X+1);”;

5) dodaje się pkt 4c w brzmieniu: „1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.