Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 43

Centralny Administrator prezentuje i aktualizuje informacje podane w pkt 2–4c odnośnie do systemu rejestrów na ogólnie dostępnej stronie internetowej niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty w określonych terminach, zaś każdy administrator rejestru prezentuje i aktualizuje informacje podane w pkt 2–4b w odniesieniu do własnego rejestru na ogólnie dostępnej stronie internetowej tego rejestru w określonych terminach.”; 2) punkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr tele­ fonu i adres e-mail posiadacza rachunku;”; 3) punkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr tele­ fonu, nr faksu i adres e-mail głównego i zastępczego upoważnionego przedstawiciela rachunku, określo­ nego przez posiadacza rachunku dla tego rachunku, — udział procentowy umorzonych uprawnień w każdym państwie członkowskim w poprzednim roku kalendarzowym, które zostały umorzone z rachunku, na który zostały przydzielone,

„4c. Wykaz z identyfikatorami jednostkowymi wszyst­ kich umorzonych uprawnień, CER i ERU jest prezentowany oraz aktualizowany co 24 godziny. W przypadku jednostek CER i ERU prezentuje się nazwę projektu, kraj pochodzenia i identyfikator projektu.”;

6) punkt 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. W dniu 30 kwietnia każdego roku CITL umieszcza na swojej ogólnie dostępnej stronie internetowej następujące informacje ogólne:

L 270/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

— suma zweryfikowanych emisji każdego państwa członkowskiego podana dla poprzed­ niego roku kalendarzowego jako odsetek sumy zweryfikowanych emisji roku przed rokiem poprzednim, — udział procentowy rachunków zarządzanych przez dane państwo członkowskie w liczbie i wielkości wszystkich transakcji z udziałem uprawnień i jednostek Kioto w poprzednim roku kalendarzowym, — udział procentowy rachunków zarządzanych przez dane państwo członkowskie w liczbie i wielkości wszystkich transakcji z udziałem uprawnień i jednostek Kioto w poprzednim roku kalendarzowym między rachunkami zarządzanymi przez różne państwa członkow­ skie.”.

Artykuł 79 Uchylenie Rozporządzenia (WE) nr 2216/2004 i (WE) nr 994/2008 uchyla się z dniem 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 80 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuły 2–76 oraz załączniki stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK I Tabela I-I: Rodzaje rachunków oraz rodzaje jednostek, które mogą być przechowywane na każdym rodzaju rachunku

Uprawnienia (jednostki nieobjęte Kioto) Jednostki Kioto

Nazwa rodzaju rachunku

Posiadacz rachunku

Administrator rachunku

Liczba rachunków tego rodzaju Uprawnienia Uprawnienia na mocy na mocy rozdziału III rozdziału II

PL

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/ RMU

I. Rachunki stron PzK w rejestrach PzK (w tym w rejestrze Unii)

Rachunek posiadania strony Rachunek anulowania Rachunek wycofania Rachunek depozytowy ETS AAU Strona PzK Administrator rejestru PzK (w rejestrze Unii: Centralny Administrator)

co najmniej 1 1 1 1

II. Rachunki zarządzania w rejestrze Unii

Nie Nie Nie Nie Tak

Nie Nie Nie Nie Tak

Tak Tak Tak Tak Nie

Tak Tak Tak Nie Nie

Tak Tak Tak Nie Nie

Tak Tak Tak Nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Krajowy rachunek posiadania uprawnień

Państwo członkow­ skie

Krajowy administrator rachunku posiadania państwa członkowskiego

1 dla każdego państwa członkow­ skiego 1 1 dla każdego państwa członkow­ skiego bez rejestru PzK 1 1

Nie

Centralny rachunek rozliczeniowy ETS Wejściowy rachunek depozytowy UE Unijny rachunek usunięcia uprawnień Rachunek umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego Rachunek posiadania operatora Operator Krajowy administrator państwa człon­ kowskiego, w którym znajduje się instalacja Krajowy administrator państwa człon­ kowskiego zarządzającego operatorem statków powietrznych Krajowy administrator, który otworzył rachunek Centralny Administrator

Nie Nie

Nie Nie

Tak Tak

Nie Nie

Nie Nie

Nie Nie

Tak Nie

Tak Nie

Nie Tak

Nie Tak

Nie Tak

Nie Nie

III. Rachunki użytkowników w rejestrze Unii

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.