Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 43

Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Adres posiadacza rachunku – kraj Adres posiadacza rachunku – region Adres posiadacza rachunku – miasto Adres posiadacza pocztowy rachunku – kod

O O O O

Adres posiadacza rachunku – ulica Adres posiadacza rachunku – nr budynku Adres posiadacza rachunku – nr rejestra­ cyjny przedsiębiorstwa lub nr identyfika­ cyjny Nr telefonu 1 posiadacza rachunku Nr telefonu 2 posiadacza rachunku Adres e-mail posiadacza rachunku Data urodzenia (dla osób fizycznych) Miejsce urodzenia (dla osób fizycznych) Nr rejestracyjny VAT i kod państwa Data otwarcia rachunku Data zamknięcia rachunku

14 15 16 17 18 19 20 21

O O O N N N O N

Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Ustalony z góry Ustalony z góry

Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie Tak

Nie Nie Nie n.d. n.d. Tak n.d. Tak

Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak

2. Identyfikator rachunku jest niepowtarzalny w ramach rejestru.

L 270/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK IV Informacje dotyczące osobistych rachunków posiadania, rachunków platformy obrotu i rachunków weryfikatora, które należy dostarczyć krajowemu administratorowi 1. Informacje określone w tabeli III-I (kod identyfikacyjny rachunku i identyfikator alfanumeryczny są niepowtarzalne w ramach systemu rejestrów). 2. Dowód na to, że osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku posiada otwarty rachunek bankowy w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Dowód tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o otwarcie rachunku, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) paszport lub dowód tożsamości wydany przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; b) każdy inny paszport, którego ważność została potwierdzona przez ambasadę UE. 4. Dowód tożsamości osoby prawnej składającej wniosek o otwarcie rachunku, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) akt założycielski osoby prawnej; b) dowód rejestracji osoby prawnej. 5. Dowód adresu stałego zamieszkania posiadacza rachunku będącego osobą fizyczną, który może stanowić poświad­ czona kopia jednego z poniższych: a) dokument tożsamości dostarczony zgodnie z pkt 3, jeżeli podany jest na nim adres stałego zamieszkania; b) każdy inny dokument tożsamości wydany przez rząd, zawierający adres stałego zamieszkania; c) jeżeli kraj stałego zamieszkania nie wydaje dokumentów tożsamości zawierających adres stałego zamieszkania, dokument wydany przez władze lokalne potwierdzający adres stałego zamieszkania osoby; d) każdy inny dokument zwykle przyjmowany w państwie członkowskim administratora rachunku jako dowód miejsca stałego zamieszkania osoby. 6. Dowód zarejestrowanego adresu posiadacza rachunku będącego osobą prawną, jeżeli nie wynika on jasno z dokumentu przedłożonego zgodnie z pkt 4. 7. Każdy dokument przedłożony jako dowód zgodnie z pkt 3, 4 lub 5 wydany przez rząd spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju musi zostać poświadczony przez notariusza. 8. Administrator rachunku może wymagać, aby do przedkładanych dokumentów dołączono przysięgłe tłumaczenie na język określony przez administratora. 9. Administrator rachunku może skorzystać z mechanizmów elektronicznych zamiast dokumentów papierowych w celu sprawdzenia dowodów przedłożonych zgodnie z pkt 3, 4 i 5.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/39

ZAŁĄCZNIK V Informacje dodatkowe dotyczące rachunków posiadania platformy obrotu, które należy dostarczyć krajowemu administratorowi 1. Podpisane oświadczenie właściwych organów finansowych państwa członkowskiego administratora otwierającego rachunek potwierdzające, że osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku została zatwierdzona przez państwo członkowskie jako jedno z poniższych: a) rynek regulowany zgodnie z definicją w art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.