Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 43

i rozwiązywania problemów z nim związanych, jak również odpowiednie warunki dotyczące rejestru Unii w celu zapewniania państwom członkowskim możli­ wości podejmowania inicjatyw związanych z poprawą wydajności, zarządzaniem kosztami administracyjnymi i kontrolą jakości. Przechowywanie wszystkich upraw­ nień w rejestrze Unii powinno pozostawać bez uszczerbku dla utrzymania krajowych rejestrów emisji nieobjętych ETS, zaś rejestr Unii powinien zapewniać taką samą jakość usług, co rejestry krajowe.

(19)

(15)

Jako że od 2009 r. znacząco wzrosła liczba przypadków oszustw w zakresie VAT, prania pieniędzy i innego rodzaju przestępstw w systemie rejestrów, konieczne jest wprowadzenie bardziej szczegółowych i solidnych przepisów dotyczących sprawdzania informacji dotyczą­ cych tożsamości i przedkładanych przez posiadaczy rachunku oraz osoby składające wniosek o otwarcie rachunku. Ponadto organy państw członkowskich muszą mieć możliwość odmowy otwarcia rachunku osobom, co do których istnieje zasadne podejrzenie, że chcą korzystać z systemu rejestrów w nieuczciwym celu. Należy także ustanowić szczegółowe przepisy umożliwia­ jące szybkie i skuteczne udostępnienie danych organom ścigania, które powinny móc wykorzystać uzyskane w ten sposób dane dla celów dochodzenia.

(16)

(20)

(17)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (2) uchyla i zastępuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) od 2012 r. Jako że rozporządzenie to w znaczący sposób zmienia przepisy mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. w szeregu obszarów podlegających regulacji, dla celów przejrzystości należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 994/2008 i zastąpić je w całości, jednocześnie utrzy­ mując uchylenie i zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 2216/2004 przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 994/2008.

(21)

(18)

Jako że rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 będzie obowiązywać do końca 2011 r., należy dokonać częścio­ wych zmian tego rozporządzenia ze skutkiem natych­ miastowym. Zmiany te dotyczą walki z oszustwami i działalnością przestępczą oraz powiązanych procesów. Dla celów przejrzystości należy skreślić nieaktualne prze­ pisy. Jako że zmiany związane z walką z oszustwami i powiązanymi procesami powinny być stosowane jak najszybciej, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

(2) Dz.U. L 271 z 11.10.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 386 z 29.12.2004, s. 1.

L 270/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

(22)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 ze skutkiem natychmiastowym. Rozpo­ rządzenie to należy uchylić z dniem 1 stycznia 2012 r.

(23)

Zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środo­ wiska i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG (1) oraz z decyzją 13/CMP.1 należy regularnie podawać do publicznej wiadomości szczególne sprawozdania w celu zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji znajdujących się w zintegrowanym systemie rejestrów z zastrzeżeniem niektórych wymagań dotyczących pouf­ ności.

i zabezpieczonego systemu rejestrów oraz niezależnego dzien­ nika transakcji przewidzianego w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE i art. 6 decyzji nr 280/2004/WE. Przewiduje ono także system łączności między systemem rejestrów a międzynarodowym dziennikiem transakcji utworzonym, prowadzonym i utrzymywanym przez Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.