Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 43

3. Dowód tożsamości osoby wyznaczonej, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) paszport lub dowód tożsamości wydany przez państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; b) każdy inny paszport, którego ważność została potwierdzona przez ambasadę UE. 4. Dowód adresu stałego zamieszkania osoby wyznaczonej, który może stanowić poświadczona kopia jednego z poniższych: a) dokument tożsamości dostarczony zgodnie z pkt 3, jeżeli podany jest na nim adres stałego zamieszkania; b) każdy inny dokument tożsamości wydany przez rząd, zawierający adres stałego zamieszkania; c) jeżeli kraj stałego zamieszkania nie wydaje dokumentów tożsamości zawierających adres stałego zamieszkania, dokument wydany przez władze lokalne potwierdzający adres stałego zamieszkania osoby; d) każdy inny dokument zwykle przyjmowany w państwie członkowskim administratora rachunku jako dowód miejsca stałego zamieszkania osoby. 5. Każdy dokument przedłożony jako dowód zgodnie z pkt 4 wydany przez rząd spoza Europejskiego Obszaru Gospo­ darczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju musi zostać poświadczony przez notariusza. 6. Administrator rachunku może wymagać, aby do przedkładanych dokumentów dołączono przysięgłe tłumaczenie na język określony przez administratora rejestru. 7. Administrator rachunku może skorzystać z mechanizmów elektronicznych zamiast dokumentów papierowych w celu sprawdzenia dowodów przedłożonych zgodnie z pkt 3 i 4.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/47

ZAŁĄCZNIK X Formaty przedkładania danych dotyczących rocznych emisji 1. Dane dotyczące emisji operatorów zawierają informacje określone w tabeli X-I. Tabela X-I: Dane dotyczące emisji operatorów

A B C

1 2

Kod identyfikacyjny instalacji Rok sprawozdawczy

Emisje gazów cieplarnianych W tonach w tonach ekwiwalentu CO2

3 4 5 6

Emisje CO2 Emisje N2O Emisje PFC Emisje całkowite — Σ (C2 + C3 + C4)

2. Dane dotyczące emisji operatorów statków powietrznych zawierają dane określone w pkt 8 i 9 sekcji 8 załącznika XIV do decyzji 2007/589/WE. 3. Format elektroniczny stosowany przy przedkładaniu danych jest opisany w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

L 270/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK XI Tabela krajowego planu rozdziału uprawnień na okres 2008–2012

Liczba uprawnień na mocy rozdziału III

Rząd nr

Nazwa

Wprowadzanie („r” oznacza „rząd”) ręcznie

Kod kraju państwa członkowskiego

1

Całkowita liczba uprawnień, które mają zostać wydane insta­ lacjom Całkowita liczba uprawnień w rezerwie Kod identyfikacyjny rachunku instalacji A Ilość, która ma zostać przydzielona instalacji A w roku 2008 w roku 2009 w roku 2010 w roku 2011 w roku 2012 Kod identyfikacyjny rachunku instalacji B Ilość, która ma zostać przydzielona instalacji B w roku 2008 w roku 2009 w roku 2010 w roku 2011 w roku 2012

Σ (r5 do r9, r12 do r16)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ręcznie ręcznie

ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie

ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/49

ZAŁĄCZNIK XII Unijna tabela rozdziału uprawnień w lotnictwie na okres 2008–2012

Liczba uprawnień na mocy rozdziału II

Rząd nr

Nazwa

Wprowadzanie („r” oznacza „rząd”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ilość uprawnień na mocy rozdziału II w 2012 r. w całej Unii Ilość pozostała do przydzielenia w 2012 r. przez państwo członkowskie 1: przez państwo członkowskie 2: przez państwo członkowskie n: Ilość już przydzielona na 2012 r.: operatorowi statków powietrznych 1: operatorowi statków powietrznych 2: posiadaczowi rachunku n:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.