Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 43

ręcznie (r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5) ręcznie ręcznie ręcznie (r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9) ręcznie ręcznie ręcznie

L 270/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK XIII Wymogi w zakresie sprawozdawczości Centralnego Administratora Informacje podawane do wiadomości publicznej 1. EUTL prezentuje na ogólnie dostępnej stronie internetowej EUTL następujące informacje dotyczące każdego rachunku: a) wszystkie informacje oznaczone jako „umieszczone na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii” w tabelach III-I, VII-I, VII-II, VIII-I, IX-I. Informacje te są aktualizowane co 24 godziny; b) uprawnienia przydzielone poszczególnym posiadaczom rachunku zgodnie z art. 40 i 41. Informacje te są aktua­ lizowane co 24 godziny; c) stan rachunku zgodnie z art. 9 ust. 1. Informacje te są aktualizowane co 24 godziny; d) liczba uprawnień oraz jednostek ERU i CER umorzonych zgodnie z art. 46 oraz kod indentyfikacyjny jednostki umorzonych ERU i CER. Liczba uprawnień oraz jednostek ERU i CER umorzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja jest prezentowana dopiero po dniu 15 maja. W okresie od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia informacje te są aktualizowane co 24 godziny; e) dane dotyczące zweryfikowanych emisji wraz z korektami dla instalacji związanej z rachunkiem posiadania opera­ tora za rok X są prezentowane, począwszy od dnia 1 kwietnia roku (X+1); f) oznaczenie i deklaracja wskazujące na to, czy operator instalacji lub statków powietrznych przypisany do rachunku posiadania operatora umorzył do dnia 30 kwietnia ilość jednostek Kioto lub uprawnień co najmniej równą jego całkowitym emisjom we wszystkich poprzednich latach. Oznaczenia i deklaracje, które należy prezentować okre­ ślono w tabeli XIII-I. Oznaczenie należy aktualizować w dniu 1 maja i nie należy go zmieniać aż do dnia 1 maja następnego roku, poza dodaniem symbolu * w przypadkach opisanych w rzędzie 5 tabeli XIII-I. Tabela XIII-I: Deklaracje zgodności

Stan zgodności zgodnie Czy zapisano zweryfikowane z art. 31 emisje za ostatni kompletny rok Oznaczenie Deklaracja

Rząd nr

umieszczone na ogólnie dostępnej stronie internetowej EUTL

1

0 lub liczba dodatnia

Tak

A

„Liczba uprawnień i jednostek ERU/CER umorzona do dnia 30 kwietnia jest większa lub równa zweryfikowanym emisjom” „Liczba uprawnień i jednostek ERU/CER umorzona do dnia 30 kwietnia jest mniejsza niż zweryfi­ kowane emisje” „Do dnia 30 kwietnia nie wprowa­ dzono zweryfikowanych emisji za poprzedni rok” „Wprowadzenie zweryfikowanych emisji i/lub umorzenie było niemożliwe do dnia 30 kwietnia z powodu zawieszenia procesu umorzenia uprawnień i/lub aktua­ lizacji zweryfikowanych emisji w rejestrze państwa członkow­ skiego” „Zweryfikowane emisje zostały oszacowane lub skorygowane przez właściwy organ”

2

liczba ujemna

Tak

B

3

jakakolwiek liczba

Nie

C

4

jakakolwiek liczba

Nie (ponieważ zawieszono proces umorzenia uprawnień i/lub aktualizacji zweryfiko­ wanych emisji w rejestrze państwa członkowskiego)

X

5

jakakolwiek liczba

Tak lub Nie (ale następnie zaktualizowane przez właściwy organ)

* [dodana do symbolu począt­ kowego]

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/51

2. EUTL umieszcza na swojej ogólnie dostępnej stronie internetowej następujące informacje ogólne i aktualizuje je co 24 godziny:

a) tabela krajowego planu rozdziału uprawnień każdego państwa członkowskiego, w tym wskazanie wszelkich korekt w tabeli zgodnie z art. 37;

b) tabela unijnego planu rozdziału uprawnień w lotnictwie, w tym wskazanie wszelkich korekt w tabeli zgodnie z art. 38;

c) jakakolwiek tabela dotycząca rezerwy sporządzona zgodnie z decyzją Komisji 2006/780/WE (1);

d) całkowita liczba uprawnień, jednostek ERU i CER przechowywana w rejestrze Unii na wszystkich rachunkach użytkowników w poprzednim dniu;

e) wykaz kodów identyfikacyjnych wszystkich umorzonych uprawnień, jednostek CER i ERU, z zaznaczeniem jedno­ stek, które zostały przesunięte z rachunku, na który zostały umorzone, i znajdują się obecnie na osobistych rachunkach posiadania lub rachunkach posiadania operatora. W przypadku jednostek CER i ERU prezentuje się nazwę projektu, kraj pochodzenia i identyfikator projektu;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.