Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 43

f) wykaz rodzaju jednostek Kioto innych niż jednostki CER i ERU, które mogą być przechowywane na rachunkach użytkowników zarządzanych przez danego krajowego administratora zgodnie z pkt 1 załącznika I;

g) całkowita ilość jednostek ERU i CER, jaką operatorzy w każdym państwie członkowskim mogą umorzyć dla każdego okresu zgodnie z art. 11a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE;

h) opłaty nakładane przez krajowych administratorów zgodnie z art. 76.

3. W dniu 30 kwietnia każdego roku EUTL umieszcza na swojej ogólnie dostępnej stronie internetowej następujące informacje ogólne:

a) udział procentowy umorzonych uprawnień w każdym państwie członkowskim w poprzednim roku kalenda­ rzowym, które zostały umorzone z rachunku, na który zostały przydzielone;

b) suma zweryfikowanych emisji każdego państwa członkowskiego podana dla poprzedniego roku kalendarzowego jako odsetek sumy zweryfikowanych emisji roku przed rokiem poprzednim;

c) udział procentowy rachunków zarządzanych przez dane państwo członkowskie w liczbie i wielkości wszystkich transakcji z udziałem uprawnień i jednostek Kioto w poprzednim roku kalendarzowym;

d) udział procentowy rachunków zarządzanych przez dane państwo członkowskie w liczbie i wielkości wszystkich transakcji z udziałem uprawnień i jednostek Kioto w poprzednim roku kalendarzowym między rachunkami zarządzanymi przez różne państwa członkowskie.

4. W dniu 1 stycznia piątego roku następującego po roku zapisu informacji, EUTL umieszcza na swojej ogólnie dostępnej stronie internetowej następujące informacje dotyczące każdej ukończonej transakcji zapisanej w EUTL:

(a) nazwisko posiadacza rachunku i identyfikator posiadacza rachunku, z którego następuje przekaz;

(1) Dz.U. L 316 z 16.11.2006, s. 12.

L 270/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

(b) nazwisko posiadacza rachunku i identyfikator posiadacza rachunku, na który następuje przekaz; (c) objęte transakcją uprawnienia lub jednostki Kioto według jednostkowego kodu identyfikacyjnego; (d) kod identyfikacyjny transakcji; (e) data i godzina zakończenia transakcji (według czasu środkowoeuropejskiego); (f) rodzaj transakcji. Informacje dostępne dla posiadaczy rachunków 5. Rejestr Unii umieszcza następujące informacje w części strony internetowej dostępnej wyłącznie dla posiadaczy rachunków i aktualizuje je w czasie rzeczywistym: a) aktualne stany posiadania uprawnień lub jednostek Kioto wraz z kodami identyfikacyjnymi jednostek; b) wykaz transakcji, dla których złożono wniosek, zainicjowanych przez tego posiadacza rachunku, z podaniem dla każdej transakcji: (i) elementów określonych w pkt 4; (ii) daty i godziny złożenia wniosku o przeprowadzenie transakcji (według czasu środkowoeuropejskiego); (iii) aktualnego stanu transakcji, dla której złożono wniosek; (iv) kodów odpowiedzi odesłanych w wyniku kontroli dokonanych przez rejestr i EUTL; c) wykaz uprawnień lub jednostek Kioto nabytych przez ten rachunek w wyniku ukończonych transakcji, wyszcze­ gólniający dla każdej transakcji elementy wymienione w pkt 4; d) wykaz uprawnień lub jednostek Kioto przekazanych z tego rachunku w wyniku ukończonych transakcji, wyszcze­ gólniający dla każdej transakcji elementy wymienione w pkt 4. Informacje dostępne dla krajowych administratorów 6. Rejestr Unii umieszcza następujące informacje w części strony internetowej dostępnej wyłącznie dla krajowych administratorów: a) aktualne saldo i historię transakcji centralnego rachunku rozliczeniowego ETS, wejściowego rachunku depozyto­ wego, unijnego rachunku usunięcia uprawnień i rachunku umarzania jednostek Kioto dla sektora lotniczego; b) posiadacze rachunków i upoważnieni przedstawiciele, których dostęp do rachunków w rejestrze Unii został zawie­ szony przez krajowego administratora zgodnie z art. 27.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.