Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 43

23) „krajowy administrator” oznacza podmiot odpowiedzialny za zarządzanie, w imieniu państwa członkowskiego, zbiorem rachunków użytkowników podlegających jurys­ dykcji państwa członkowskiego w rejestrze Unii, wyzna­ czony zgodnie z art. 6;

24) „administrator rachunku” oznacza administratora wyzna­ czonego dla danego typu rachunku w trzeciej kolumnie tabeli I-I załącznika I.

13) „proces” oznacza zautomatyzowany techniczny sposób wykonywania działań związanych z rachunkiem lub jedno­ stką w rejestrze;

ROZDZIAŁ II SYSTEM REJESTRÓW

14) „transakcja” oznacza proces obejmujący przekaz upraw­ nienia lub jednostki Kioto z jednego rachunku na inny;

Artykuł 3 Rejestry 1. W celu dopełnienia obowiązków stron PzK oraz obowiązków na mocy art. 6 decyzji nr 280/2004/WE w zakresie zapewnienia prawidłowego rozliczania jednostek Kioto, każde państwo członkowskie oraz Unia prowadzą rejestr (zwany dalej „rejestrem PzK”) w formie standaryzowanej elek­ tronicznej bazy danych spełniającej wymogi UNFCCC dotyczące baz danych, w szczególności specyfikacje funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany danych dla systemów rejestrów na mocy protokołu z Kioto przyjęte zgodnie z decyzją 12/CMP.1 Konferencji stron służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto.

15) „umorzenie” oznacza rozliczenie uprawnienia lub jednostki Kioto przez operatora instalacji lub operatora statków powietrznych względem zweryfikowanych emisji jego instalacji lub statku powietrznego;

16) „anulowanie” oznacza ostateczne usunięcie jednostki Kioto przez jej posiadacza bez rozliczania jej względem zweryfi­ kowanych emisji;

17) „usunięcie” oznacza ostateczne usunięcie uprawnienia przez jego posiadacza bez rozliczania go względem zweryfikowa­ nych emisji;

18) „wycofanie” oznacza rozliczenie jednostki Kioto przez stronę protokołu z Kioto względem emisji zgłoszonych przez tę stronę;

2. W celu dopełnienia obowiązków na mocy art. 19 dyrek­ tywy 2003/87/WE w zakresie prawidłowego rozliczania upraw­ nień, państwa członkowskie korzystają od dnia 1 stycznia 2012 r. z rejestru Unii, który działa również jako rejestr PzK dla Wspólnoty Europejskiej jako osobnej strony PzK. Rejestr Unii udostępnia krajowym administratorom i posiadaczom rachunków wszystkie procesy opisane w rozdziałach IV–VI.

19) „pranie pieniędzy” zostało zdefiniowane w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1);

20) „poważne przestępstwa” zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2005/60/WE;

(1) Dz.U. L 309 z 25.11.2005 s. 15.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie, które nie mogą wydawać jednostek AAU z przyczyn innych niż stwierdzenie przez UNFCCC ich niekwalifikowalności do przekazywania jednostek ERU, AAU i CER zgodnie z przepisami decyzji 11/CMP.1 Konferencji stron służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto (zwane dalej „państwami członkowskimi bez rejestru PzK”), nie mają obowiązku utwo­ rzenia rejestru PzK.

L 270/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

4. Rejestr Unii i wszystkie pozostałe rejestry PzK spełniają specyfikacje funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany danych dla systemów rejestrów na mocy protokołu z Kioto, przyjęte zgodnie z decyzją 12/CMP.1, oraz spełniają wymogi w zakresie sprzętu, sieci, oprogramowania i bezpieczeństwa określone w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

3. Rejestr Unii utrzymuje również bezpośrednie łącze komu­ nikacyjne z EUTL w celu sprawdzania i zapisywania transakcji przekazujących uprawnienia oraz procesów zarządzania rachun­ kiem opisanych w rozdziale IV. Wszystkie transakcje z udziałem uprawnień odbywają się w rejestrze Unii i są zapisywane i sprawdzane przez EUTL, ale nie przez ITL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.