Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 43

Artykuł 4 Dziennik transakcji Unii Europejskiej 1. W celu dopełnienia obowiązków wynikających z art. 20 dyrektywy 2003/87/WE w zakresie utrzymania niezależnego dziennika transakcji zapisującego i sprawdzającego wydawanie, przekaz i anulowanie uprawnień, Komisja tworzy dziennik transakcji Unii Europejskiej (zwany dalej „EUTL”) w formie stan­ daryzowanej elektronicznej bazy danych. EUTL zapisuje również wszelkie informacje związane z posiadaniem i przekazywaniem jednostek Kioto udostępnionych zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji nr 280/2004/WE.

4. Komitet ds. Zmian Klimatu może zdecydować o konsolidacji zewnętrznych łączy komunikacyjnych, infrastruk­ tury informatycznej, procedur dostępu do rachunków użytkow­ ników oraz mechanizmów zarządzania rachunkami PzK w rejestrze Unii z wszystkimi pozostałymi rejestrami PzK w ramach skonsolidowanego systemu rejestrów europejskich utrzymywanego przez Centralnego Administratora. Z chwilą przyjęcia tej decyzji Komisja składa wniosek dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia w celu określenia warunków reali­ zacji skonsolidowanego systemu rejestrów europejskich.

2. Centralny Administrator obsługuje i utrzymuje EUTL zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. Centralny Administrator może utworzyć ograniczone łącze komunikacyjne między EUTL i rejestrem państwa przystę­ pującego w celu umożliwienia takim rejestrom komunikacji z ITL poprzez EUTL oraz zapisywania danych operatorów w EUTL dotyczących zweryfikowanych emisji. Rejestry te muszą zakończyć z powodzeniem wszystkie procedury testo­ wania i inicjalizacji wymagane dla rejestrów przed utworzeniem łącza komunikacyjnego.

3. EUTL jest w stanie sprawdzać i zapisywać wszystkie procesy, o których mowa w art. 3 ust. 2, i spełnia specyfikacje funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany danych dla systemów rejestrów na mocy protokołu z Kioto, przyjęte zgodnie z decyzją 12/CMP.1, oraz spełnia wymogi w zakresie sprzętu, sieci, oprogramowania i bezpieczeństwa określone w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

Artykuł 6 Administratorzy krajowi i administratorzy rejestru PzK 1. Każde państwo członkowskie wyznacza krajowego admi­ nistratora. Państwo członkowskie ma dostęp do swoich rachunków i rachunków w rejestrze Unii podlegających jego jurysdykcji oraz zarządza nimi za pośrednictwem krajowego administratora. Krajowy administrator każdego państwa człon­ kowskiego działa również jako administrator jego rejestru PzK. Administrator rejestru PzK obsługuje i utrzymuje rejestr PzK swojego państwa członkowskiego zgodnie z przepisami niniej­ szego rozporządzenia.

4. EUTL jest w stanie zapisywać wszystkie procesy opisane w rozdziałach IV–VI.

Artykuł 5 Łącza komunikacyjne między rejestrami, ITL i EUTL 1. Rejestr Unii i każdy inny rejestr PzK utrzymuje łącze komunikacyjne z międzynarodowym dziennikiem transakcji UNFCCC (zwanym dalej „ITL”) w celu informowania o transakcjach przekazujących jednostki Kioto do innych reje­ strów PzK lub z tych rejestrów.

2. Centralny Administrator obsługuje i utrzymuje rejestr Unii. Centralny Administrator działa również jako administrator rejestru PzK stanowiącego część rejestru Unii odpowiadającą rejestrowi PzK UE.

3. Państwa członkowskie i Komisja dopilnują, aby nie wystąpił konflikt interesów między krajowymi administrato­ rami, Centralnym Administratorem i posiadaczami rachunków użytkowników.

2. EUTL utrzymuje również łącze komunikacyjne z ITL w celu zapisywania i sprawdzania przekazów, o których mowa w ust. 1. W tym celu ITL informuje EUTL o wszystkich proponowanych przekazach z udziałem rejestru PzK przed zapisaniem przekazu.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane osobowe i kontaktowe swojego krajowego administratora.

14.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.