Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 43

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/7

5. Komisja wraz z administratorami rejestrów każdego państwa członkowskiego i Centralnym Administratorem koor­ dynuje wykonanie niniejszego rozporządzenia. W szczególności Komisja konsultuje się z grupą roboczą administratorów Komi­ tetu ds. Zmian Klimatu na temat kwestii i procedur związanych z obsługą rejestrów i realizacją niniejszego rozporządzenia. Grupa robocza administratorów uzgadnia wspólne procedury operacyjne dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia, w tym również procedury dotyczące zmian w rejestrze Unii i rozwiązywania problemów z nim związanych. Komitet ds. Zmian Klimatu przyjmuje regulamin wewnętrzny grupy robo­ czej administratorów rejestru.

Artykuł 9 Status rachunków 1. Rachunki posiadają jeden z następujących statusów: otwarty, nieaktywny, zablokowany lub zamknięty.

2. Z rachunku zablokowanego nie można inicjować procesów, z wyjątkiem umarzania jednostek, wprowadzania zweryfikowanych emisji i aktualizacji danych rachunku.

6. Centralny Administrator, właściwe organy i krajowi admi­ nistratorzy realizują procesy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia przez nich ich odpowiednich funkcji.

3. Z rachunku zamkniętego nie można inicjować żadnych procesów. Rachunek zamknięty nie może zostać ponownie otwarty i nie może przyjmować przekazów jednostek.

ROZDZIAŁ III JEDNOSTKI

Artykuł 10 Zarządzanie rachunkami 1. Każdy rachunek posiada administratora odpowiedzialnego za zarządzanie rachunkiem w imieniu państwa członkowskiego lub Unii.

Artykuł 7 Jednostki 1. W rejestrze Unii można przechowywać uprawnienia na mocy rozdziału II i uprawnienia na mocy rozdziału III.

2. W każdym rejestrze PzK i w rejestrze Unii można prze­ chowywać jednostki AAU, ERU, CER, RMU, lCER i tCER (zwane łącznie „jednostkami Kioto”).

2. Administrator rachunku jest określony dla każdego rodzaju rachunku w trzeciej kolumnie tabeli I-1 załącznika I.

ROZDZIAŁ IV RACHUNKI SEKCJA 1

Przepisy mające zastosowanie do wszystkich rachunków Artykuł 8 Rachunki 1. Rejestr Unii obejmuje rachunki wymienione pod nagłów­ kami „II. Rachunki zarządzania w rejestrze Unii” i „III. Rachunki użytkowników w rejestrze Unii” załącznika I.

3. Administrator rachunku jest odpowiedzialny za otwarcie, zawieszenie dostępu lub zamknięcie rachunku, za zatwierdzenie dokonywania przez upoważnionych przedstawicieli zmian danych rachunków wymagających zatwierdzenia przez admi­ nistratora oraz za inicjowanie transakcji, jeżeli posiadacz rachunku złożył o to wniosek zgodnie z art. 19 ust. 4.

4. Rachunki użytkowników podlegają prawu i jurysdykcji państwa członkowskiego ich administratora, zaś przechowy­ wane na nich jednostki uznaje się za znajdujące się na teryto­ rium tego państwa członkowskiego.

2. Rejestr Unii i wszystkie pozostałe rejestry PzK obejmują rachunki wymienione pod nagłówkiem „I. Rachunki stron PzK w rejestrach PzK” załącznika I.

Artykuł 11 Powiadomienia od administratorów Centralny Administrator powiadamia posiadacza i administratora rachunku znajdującego się w rejestrze Unii o inicjacji i zakończeniu lub przerwaniu każdego procesu zwią­ zanego z rachunkiem przez automatyczny mechanizm opisany w specyfikacjach dotyczących wymiany danych i specyfikacjach technicznych ustanowionych w art. 71.

3. Rodzaj jednostek, które można przechowywać na rachunku każdego rodzaju określono w załączniku I, zaś rodzaj transakcji, które można inicjować i wykonywać na rachunku, określono w załączniku II.

L 270/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

SEKCJA 2

Artykuł 14 Otwarcie rachunków posiadania platformy w rejestrze Unii obrotu

Otwarcie i aktualizacja rachunków Artykuł 12 Otwarcie rachunków stron PzK i rachunków zarządzania 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.