Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1

Strona 1 z 43
14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 19,

(3)

Artykuł 19 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar­ nianych we Wspólnocie (zwany dalej ETS) wymaga, aby wszystkie uprawnienia były rejestrowane w rejestrze Unii na rachunkach zarządzanych przez państwa członkow­ skie. Aby zapewnić możliwość przechowywania na tych samych rachunkach rejestru Unii jednostek Kioto i uprawnień, rejestr Unii musi również spełniać specyfi­ kacje funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany danych dla systemów rejestrów na mocy proto­ kołu z Kioto, przyjęte decyzją 12/CMP.1.

uwzględniając decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy, zdanie drugie,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

Artykuł 20 dyrektywy 2003/87/WE wymaga ustano­ wienia niezależnego dziennika transakcji (zwanego dalej niezależnym dziennikiem transakcji Unii Europejskiej lub EUTL), odnotowującego wydawanie, przekazywanie i anulowanie uprawnień. Artykuł 6 ust. 2 decyzji nr 280/2004/WE wymaga, aby dziennikowi transakcji udostępniono informacje dotyczące wydawania, posia­ dania, przekazywania, nabywania, anulowania i wycofania jednostek przyznanej emisji, jednostek pochłaniania, jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji jak również przeniesienia jednostek przyznanej emisji, jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 6 decyzji nr 280/2004/WE wymaga, aby Unia i jej państwa członkowskie zastosowały specyfikacje funkcjonalne i techniczne dotyczące standardów wymiany danych dla systemów rejestrów na mocy proto­ kołu z Kioto, przyjęte decyzją 12/CMP.1 Konferencji stron UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto (zwaną dalej decyzją 12/CMP.1) w sprawie usta­ nowienia i prowadzenia rejestrów i CITL.

(5)

Artykuł 19 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE wymaga opra­ cowania rozporządzenia w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów w formie standary­ zowanych elektronicznych baz danych zawierających wspólne elementy danych w celu śledzenia wydawania, posiadania, przekazywania oraz anulowania uprawnień, w celu zapewnienia stosownego publicznego dostępu oraz poufności oraz w celu zapewnienia, że nie następuje przekazywanie niezgodne z zobowiązaniami wynikają­ cymi z protokołu z Kioto.

(1 )

Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 1.

Każdy rejestr utworzony zgodnie z art. 6 decyzji nr 280/2004/WE powinien obejmować co najmniej jeden rachunek posiadania strony, jeden rachunek wycofania

L 270/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

oraz rachunki anulowania i zamiany wymagane zgodnie z decyzją 13/CMP.1 Konferencji stron UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto (zwaną dalej decyzją 13/CMP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.