Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 1

15.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (2010/615/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii z państw, z którymi Unia zawarła dobrowolne umowy o partnerstwie.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 5,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Negocjacje z Republiką Konga zakończono, a Dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na teryto­ rium Unii Europejskiej (zwaną dalej „umową”) parafo­ wano w dniu 9 maja 2009 r.

(1)

W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytu­ łowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Gover­ nance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działania UE”, w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowol­ nych umów o partnerstwie z państwami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu dzia­ łania w październiku 2003 r. (1).

(5)

Umowę należy podpisać, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zezwala się w imieniu Unii na podpisanie Umowy pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzek­ wowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na teryto­ rium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy (3).

(2)

W dniu 5 grudnia 2005 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie mających na celu wprowadzenie w życie planu działania UE w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).

Artykuł 2

(3)

W dniu 20 grudnia 2005 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 2173/2005 (2) ustanawiające system

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(3) Tekst umowy zostanie opublikowany razem z decyzją w sprawie jej zawarcia.

(1) Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

L 271/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 20 z 201015.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

 • Dz. U. L271 - 18 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

 • Dz. U. L271 - 8 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

 • Dz. U. L271 - 6 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 4 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.