Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 20

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

Data ogłoszenia:2010-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 20

Strona 1 z 7
L 271/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

15.10.2010

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 145 z dnia 31 maja 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331) Tekst rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 otrzymuje brzmienie: „PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 255 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz Traktatu ustanawia­ jącego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Parla­ ment Europejski, Rada i Komisja powinny, zgodnie z deklaracją nr 41 załączoną do Aktu końcowego trak­ tatu z Amsterdamu, kierować się niniejszym rozporzą­ dzeniem w odniesieniu do dokumentów dotyczących działań objętych tymi dwoma Traktatami.

(6)

Artykuł 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej stawia na pierwszym miejscu koncepcję otwartości, stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwar­ tości i jak najbliżej obywateli. Otwartość pozwala obywatelom na bliższe uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje, że admi­ nistracja ma większą legitymację, jest bardziej skuteczna i odpowiedzialna względem obywateli w systemie demo­ kratycznym. Otwartość przyczynia się do umacniania zasad demokracji i poszanowania praw podstawowych określonych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej, które odbyły się w Birmingham, Edynburgu i Kopenhadze, kładły nacisk na potrzebę wprowadzania większej przejrzystości do prac instytucji Unii. Niniejsze rozporządzenie konso­ liduje inicjatywy już podjęte przez te instytucje w celu poprawienia przejrzystości procesu podejmowania decyzji. Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie możliwie największej skuteczności prawa publicznego dostępu do dokumentów oraz ustanowienie ogólnych zasad i ograniczeń związanych z takim dostępem, zgodnie z art. 255 ust. 2 Traktatu WE. Ponieważ kwestia dostępu do dokumentów nie jest objęta postanowieniami Traktatu ustanawiającego Euro­

Szerszy dostęp do dokumentów powinien być udzielony w przypadkach, gdy instytucje działają w charakterze prawodawcy, w tym także na mocy delegowanych uprawnień, przy jednoczesnym zachowaniu przez insty­ tucje skuteczności procesu podejmowania decyzji. Doku­ menty takie powinny być udostępnione bezpośrednio w najszerszym możliwym zakresie.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej prawo dostępu ma zastosowanie także do dokumentów związanych ze wspólną polityką zagra­ niczną i polityką bezpieczeństwa oraz ze współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych. Każda z instytucji powinna przestrzegać swoich zasad bezpie­ czeństwa.

(8)

(3)

W celu zapewnienia pełnego stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich działań Unii, wszystkie agencje ustanowione przez instytucje powinny stosować zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

Ze względu na swoją wysoce sensytywną zawartość niektóre dokumenty powinny być traktowane w sposób szczególny. Ustalenia dotyczące informowania Parla­ mentu Europejskiego o treści takich dokumentów powinny być dokonane w formie porozumienia między­ instytucjonalnego.

(4)

(10)

(5)

(1) Dz.U C 177 E z 27.6.2000, s. 70. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 18 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

 • Dz. U. L271 - 8 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

 • Dz. U. L271 - 6 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 4 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dz. U. L271 - 1 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.