Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 8

Strona 1 z 4
L 271/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/617/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi zdanie drugie, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Hiszpania przekazała informację o zawieszeniu jednego z jej punktów kontroli granicznej, zniesieniu zawieszenia niektórych kategorii produktów pochodzenia zwierzę­ cego w jednym z jej punktów kontroli granicznej oraz o dodaniu jednego nowego ośrodka inspekcyjnego do jednego z jej punktów kontroli granicznej. W związku z informacjami przekazanymi przez Hiszpanię należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa. Włochy przekazały informację o dodaniu dla jednego z punktów kontroli granicznej kategorii nieopakowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i o zmianie nazw trzech ośrodków inspekcyjnych w jednym z punktów kontroli granicznej. Ponadto ośrodek inspekcyjny „Docks Cereali” w punkcie kontroli granicznej w porcie w Rawennie został zawieszony. W związku z informacjami przekazanymi przez Włochy należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa. W następstwie przekazania informacji przez Łotwę należy zawiesić jeden ośrodek inspekcyjny w porcie w Rydze (Riga port) figurujący we wpisie w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkow­ skiego. Niderlandy przekazały informację o zmianie nazwy jednego ośrodka inspekcyjnego w pewnym punkcie kontroli granicznej i o dwóch ośrodkach inspekcyjnych stworzonych w jednym z punktów kontroli granicznej. Należy dodać ponadto niektóre kategorie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być kontrolowane w jednym z ośrodków inspekcyjnych w punkcie kontroli granicznej w porcie w Rotterdamie. W związku z informacjami przekazanymi przez Nider­ landy należy zmienić wpis w wykazie punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego. W następstwie przekazania informacji przez Zjedno­ czone Królestwo z wykazu punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego należy usunąć zatwier­ dzenie punktu kontroli granicznej w porcie w Grove Wharf Wharton z wykazu punktów kontroli granicznej dla tego państwa członkowskiego. W załączniku II do decyzji 2009/821/WE ustanowiono wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie wetery­ naryjnym (TRACES).

(4)

(5)

W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryj­ nych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (4), ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 271 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 20 z 201015.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

 • Dz. U. L271 - 18 z 201015.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

 • Dz. U. L271 - 6 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 4 z 201015.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dz. U. L271 - 1 z 201015.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.