Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 925/2010 z dnia 15 października 2010 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Rosji (1)

Data ogłoszenia:2010-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 1

Strona 1 z 5
16.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 925/2010 z dnia 15 października 2010 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Rosji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz rodzaje obróbki wymagane dla takich produktów.

(2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami usta­ nowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określo­ nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, dyrektywę 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. c), uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i jej art. 9 ust. 4 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE usta­ nowiono wykaz krajów trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit podlega­ jących różnym rodzajom obróbki, określonym w części 4 tego samego załącznika. Zgodnie z decyzją 2007/777/WE państwa członkowskie zapewniają pochodzenie przesyłek produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, wwożo­ nych do Unii a przeznaczonych do państw trzecich po bezpośrednim przewozie lub po składowaniu i nieprzeznaczonych do przywozu do Unii, z terytorium państwa trzeciego lub jego części wymie­ nionych w załączniku II do powyższej decyzji i poddanie tych przesyłek minimalnej obróbce wymaganej dla przy­ wozu takich towarów przewidzianej w tym samym załączniku. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (5) stanowi, że niektóre towary mogą być przywożone do Unii i być przed­ miotem tranzytu przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w tabeli w części 1 załącznika I do wyżej wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie to określa również wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych obowiązu­ jące w odniesieniu do tych towarów. Rosja zwróciła się do Komisji o zezwolenie na tranzyt przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego poddanych niespecyficznemu procesowi obróbki zgodnie z częścią 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

(3)

Decyzją Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającą decyzję 2005/432/WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące przywozu do Unii oraz tranzytu przez jej terytorium i składowania w Unii przesyłek produktów mięsnych określonych w pkt 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiają­ cego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4). W decyzji tej ustanowiono także wykazy państw trzecich i ich części, co do których należy zezwolić na taki przywóz, tranzyt i składowanie, a także wzory świadectw

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 20 z 201016.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD CONGO/1/2010 (2010/609/WPZiB) z dnia 8 października 2010 r. dotyczącej mianowania szefa misji EUPOL DR Konga (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

 • Dz. U. L272 - 19 z 201016.10.2010

  Decyzja Rady 2010/619/WPZiB z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L272 - 17 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 928/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 909/2010 ustalającego współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L272 - 14 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 927/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dz. U. L272 - 12 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 926/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.