Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 928/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 909/2010 ustalającego współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2010-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 17

16.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 928/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 909/2010 ustalającego współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó­ łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 23 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia, by podmioty w poszczególnych państwach członkowskich były traktowane w sposób niedyskryminacyjny oraz by pozwolenia nie były wyda­ wane na podstawie nieprawidłowych współczynników, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia opublikowania rozporządzenia (UE) nr 909/2010. Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 909/2010,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 października 2010 r.

W załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 909/2010 (3) wystąpił błąd dotyczący współczynników przydziału dla grup 16-Urugwaj i 17-Urugwaj. Współ­ czynniki te nie zostały jeszcze zastosowane przez państwa członkowskie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2010 r. W imieniu Komisji, z upoważnienia Przewodniczącego

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1. (3) Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 27.

L 272/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2010 wiersze dotyczące uwagi nr 16, grupa 16-Urugwaj i uwagi nr 17 otrzymują brzmienie: „16 Not specifically provided for (NSPF) Blue Mould

16-Urugwaj 17-Urugwaj

3 446,000 350,000

0,1635967 0,0833333”

17

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 20 z 201016.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD CONGO/1/2010 (2010/609/WPZiB) z dnia 8 października 2010 r. dotyczącej mianowania szefa misji EUPOL DR Konga (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

 • Dz. U. L272 - 19 z 201016.10.2010

  Decyzja Rady 2010/619/WPZiB z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L272 - 14 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 927/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dz. U. L272 - 12 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 926/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 1 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 925/2010 z dnia 15 października 2010 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Rosji (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.