Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/619/WPZiB z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2010-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 19

16.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/19

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/619/WPZiB z dnia 15 października 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (1), EULEX KOSOWO

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne działanie 2008/124/WPZiB należy zmienić, tak by uwzględnić nową finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 14 października 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 16 ust. 1 wspólnego działania 2008/124/WPZiB otrzy­ muje brzmienie: „1. Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie do dnia 14 października 2010 r. wynosi 265 000 000 EUR. Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków EULEX KOSOWO w okresie do dnia 14 października 2011 r. wynosi 165 000 000 EUR. Finansowa kwota odniesienia na kolejny okres działania EULEX KOSOWO jest ustalana przez Radę”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB (2). W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/445/WPZiB (3) zmieniające wspólne działanie 2008/124/WPZiB przez podwyższenie finansowej kwoty odniesienia przeznaczonej na pokrycie wydatków misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (zwanej dalej „misją EULEX KOSOWO”) do czasu zakoń­ czenia obowiązywania wspólnego działania 2008/124/WPZiB. W dniu 8 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/322/WPZiB (4), która zmieniła i przedłużyła wspólne działanie 2008/124/WPZiB na okres dwóch lat do dnia 14 czerwca 2012 r., oraz określiła finansową kwotę odniesienia w wysokości 265 000 000 EUR prze­ znaczoną na okres do dnia 14 października 2010 r. Misja EULEX KOSOWO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedsta­ wionym w art. 21 Traktatu.

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2010 r. W imieniu Rady

E. SCHOUPPE

(4)

Przewodniczący

(1) Na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. (2) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. (3) Dz.U. L 148 z 11.6.2009, s. 33. (4) Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 272 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 20 z 201016.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD CONGO/1/2010 (2010/609/WPZiB) z dnia 8 października 2010 r. dotyczącej mianowania szefa misji EUPOL DR Konga (  Dz.U. L 266 z 9.10.2010)

 • Dz. U. L272 - 17 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 928/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 909/2010 ustalającego współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L272 - 14 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 927/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dz. U. L272 - 12 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 926/2010 z dnia 15 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 1 z 201016.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 925/2010 z dnia 15 października 2010 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przez Unię mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Rosji (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.