Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych

Data ogłoszenia:2010-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 2

L 273/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2010

DECYZJA RADY z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (2010/621/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: W celu harmonizacji swojej polityki wizowej z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (1), niektóre państwa członkowskie zniosły wizy dla obywateli Fede­ racyjnej Republiki Brazylii (zwanej dalej „Brazylią”) przed ich akcesją do Unii, ponieważ Brazylia znajduje się w wykazie państw trzecich, których obywatele są zwol­ nieni z obowiązku wizowego. Z powodów konstytucyjnych Brazylia nie może jedno­ stronnie znieść obowiązku wizowego dla państw człon­ kowskich; niezbędne jest zawarcie umowy w sprawie zniesienia wiz, która zostanie ratyfikowana przez brazy­ lijski parlament. Brazylia zawarła dwustronne umowy w sprawie znie­ sienia wiz z większością państw członkowskich przed ich akcesją do Unii lub przed ustanowieniem wspólnej polityki wizowej. Jednak w przypadku czterech państw członkowskich, z którymi nie zawarto w przeszłości dwustronnych umów w sprawie zniesienia wiz, Brazylia nadal wymaga wiz od obywateli tych państw dla pobytów krótkoterminowych. Z charakteru wspólnej polityki wizowej oraz wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii w tej dziedzinie wynika, że nie poszczególne państwa członkowskie, lecz wyłącznie Unia może negocjować i zawierać umowy w sprawie zniesienia wiz. Ze względu na traktowanie przez Brazylię niektórych państw członkowskich w sposób niezgodny z zasadą

(6)

wzajemności, Rada swoją decyzją z dnia 18 kwietnia 2008 r. upoważniła Komisję do negocjowania umowy między Unią a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótko­ terminowych w celu zapewnienia w pełni wzajemnego zniesienia obowiązku wizowego.

Negocjacje w sprawie umowy rozpoczęto w dniu 2 lipca 2008 r. i zakończono w dniu 19 listopada 2009 r.

(7)

(1)

Umowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych, parafowana w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r., powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(8)

(2)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo­ nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2); Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(9)

(3)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia (4).

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. (4) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.

(5)

(1) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

19.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 października 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 16 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 935/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L273 - 13 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 934/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 927/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dz. U. L273 - 11 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 933/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L273 - 9 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L273 - 7 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 931/2010 z dnia 18 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 5 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 930/2010 z dnia 18 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Ovčí salašnícky údený syr (GTS))

 • Dz. U. L273 - 4 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO przywołanych w art. 3 ust. 1 (1)

 • Dz. U. L273 - 1 z 201019.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.