Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO przywołanych w art. 3 ust. 1 (1)

Data ogłoszenia:2010-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 4

L 273/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO przywołanych w art. 3 ust. 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotni­ czym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1033/2006 punkty 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: „1. Rozdział 3, pkt 3.3 (»Plany lotu«) załącznika 2 ICAO – »Przepisy ruchu lotniczego« (wydanie dziesiąte z lipca 2005 r., obejmujące wszystkie zmiany do numeru 42). 2. Rozdział 4, pkt 4.4 (»Plany lotu«) oraz rozdział 11, pkt 11.4.2.2 (»Depesze o ruchu«) dokumentu ICAO PANSATM Doc. 4444 (wydanie piętnaste z 2007 r., obejmu­ jące wszystkie zmiany do numeru 2). 3. Rozdział 2 (»Plany lotu«) oraz rozdział 6, pkt 6.12.3 (»Przewidywane czasy przelotu granic rejonu informacji powietrznej«) dokumentu »Regionalne procedury uzupeł­ niające«, Doc. 7030 – Europa (EUR) (wydanie piąte z 2008 r., obejmujące wszystkie zmiany do numeru 2).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiającego wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (3) odnosi się do różnych prze­ pisów ustanowionych przez Organizację Międzynarodo­ wego Lotnictwa Cywilnego (zwaną dalej „ICAO”). Od momentu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1033/2006 przepisy te były zmieniane przez ICAO. Odniesienia zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1033/2006 należy zaktualizować w celu wypełnienia międzynarodowych zobowiązań prawnych państw członkowskich oraz zapewnienia spójności z międzynarodowymi ramami prawnymi. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1033/2006.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26. (2) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 46.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 273 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 16 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 935/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L273 - 13 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 934/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 927/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dz. U. L273 - 11 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 933/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L273 - 9 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L273 - 7 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 931/2010 z dnia 18 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 5 z 201019.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 930/2010 z dnia 18 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Ovčí salašnícky údený syr (GTS))

 • Dz. U. L273 - 2 z 201019.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych

 • Dz. U. L273 - 1 z 201019.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.