Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9000) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 10

Strona 10 z 32

(16) […] (17) 52 % dochodu przed opodatkowaniem dla grupy średnio za okres 2004-2007 pochodziło z ubezpieczeń.

L 274/146

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2010

— zbycie działalności ubezpieczeniowej w Azji (Insu­ rance Asia) – usługi na platformie HK (zakończono), — zbycie działalności w zakresie bankowości prywatnej w Azji i Szwajcarii (Private Banking Asia and Swit­ zerland) (podpisano), — zbycie działalności w zakresie reasekuracji w Stanach Zjednoczonych (US Group Re Insurance) (podpisano), — zbycie działalności ubezpieczeniowej w regionie Azji/ Pacyfiku (Insurance Asia/Pacific) (Australia (podpi­ sano), Nowa Zelandia (podpisano) Japonia, Korea, Hongkong, Indie, Tajlandia, Malezja), — zbycie działalności związanej z zarządzaniem akty­ wami w regionie Azji/Pacyfiku (Asset Management Asia/Pacific), — zbycie działalności związanej ze świadczeniami pracowniczymi w Stanach Zjednoczonych (US Employee Benefits), — zbycie działalności ubezpieczeniowej w Stanach Zjed­ noczonych (Insurance US) (US Retirement Services, US FA, Traditional Life), — zbycie działalności związanej z zarządzaniem akty­ wami w Stanach Zjednoczonych (Asset Management US), — zbycie ING Direct US, — zbycie działalności ubezpieczeniowej w Ameryce Łacińskiej (Insurance Latin America) (Brazylia, Chile, Meksyk, Peru, Kolumbia, Urugwaj), — zbycie działalności związanej z zarządzaniem akty­ wami w Ameryce Łacińskiej (Asset Management Latin America), — zbycie działalności ubezpieczeniowej w Europie Środ­ kowej (Insurance Central Europe) (Bułgaria, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania), — zbycie działalności związanej z zarządzaniem akty­ wami w Europie (Asset Management Europe), — zbycie działalności ubezpieczeniowej w krajach Bene­ luksu (Insurance Benelux) (Nationale Nederlanden Insurance, RVS, Retail Insurance Netherlands (były Postbank Insurance), Insurance Belgium, Insurance Luxembourg), — zbycie działalności Interadvies (Westland Utrecht Hypotheekbank, Westland Utrecht Effectenbank, Nationale Nederlanden, Hypotheekbedrijf, Nationale Nederlanden Financiële Diensten), w tym portfel kredytów konsumenckich byłego Postbanku (zob. zobowiązania Niderlandów w celu uzyskania dalszych szczegółów).

(58) (66) (65) (60) (59)

tego wzrostu poprzez udzielanie kredytów gospodarce realnej (gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom). ING wdraża również nową politykę wynagrodzeń, wedle której Rada Nadzorcza ING zobowiązuje się opracować zrównoważoną politykę wynagrodzeń dla Zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Te programy zachęt będą powiązane z długoterminowym tworzeniem wartości przy uwzględnieniu ryzyka i ograniczeniu możliwości przyznawania „nagród za niepowodzenia”. ING dąży do wyeliminowania podwójnej dźwigni finan­ sowej możliwie jak najszybciej, najpóźniej do […]. 3.2. Zdolność uzyskania rentowności w ramach scenariusza Bazowego i Skrajnego

(61)

ING przedłożył scenariusz bazowy i skrajny w celu wykazania swojej zdolności do osiągnięcia długotermi­ nowej rentowności. W scenariuszu bazowym ING […]. Ponadto zakłada się, że rynki kapitałowe będą […]. W ramach zakładanego scenariusza bazowego dochód netto dla grupy […]. Całkowite dochody grupy […]. Zwrot z kapitału (RoE) wyniósłby […]. Działalność ubez­ pieczeniowa ING […]. W przypadku banku ING zakłada wzrost aktywów ważo­ nych ryzykiem („RWA”) w wysokości około […] rocznie (przed transakcjami zbycia), częściowo wynikający z […]. Oczekuje się, że dochód (z wyłączeniem zmian i obniżenia wartości godziwej) […]; ponadto oczekuje się, że bankowość komercyjna […], bankowość deta­ liczna […] Oczekuje się, że ING Bank osiągnie swoje wewnętrzne cele kapitałowe w całym prognozowanym okresie. ING postawił nowe wewnętrzne cele kapitałowe, które wynoszą […] % dla wskaźnika kapitału podstawowego banku oraz […] % dla wskaźnika kapitału podstawowego pierwszej kategorii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L274 - 103 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Belgię na restrukturyzację aukcji rybnej w Ostendzie (pomoc państwa C 30/08 (ex NN 21/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2520) (1)

  • Dz. U. L274 - 54 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 i NN 45/08) udzielonej przez Królestwo Belgii, Republikę Francuską i Wielkie Księstwo Luksemburga na rzecz przedsiębiorstwa Dexia SA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1180) (1)

  • Dz. U. L274 - 1 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 56/07 (ex E 15/05) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 133) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.