Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9000) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 11

Strona 11 z 32

W przypadku ING Insurance, doce­ lowy wskaźnik pokrycia kapitałowego pozostaje niezmienny na poziomie 150 %. W scenariuszu bazowym wskaźnik całkowitej wypłacal­ ności (kapitał całkowity do RWA) wynosiłby około […] w całym okresie restrukturyzacji, przy czym najniższa liczba punktów wynosi […]. Działalność ING Insurance zostanie zbyta w okresie restrukturyzacji […]. W scenariuszu bazowym zakłada się, że transakcje zbycia wygenerują wpływy netto w wysokości […] EUR. W scenariuszu alternatywnym, w którym działalność ubezpieczeniowa zostanie zbyta […], ING mógłby się spodziewać odpowiednio wyższych wpływów netto […]. ING przedłożył również skrajny scenariusz […]. […]. Ponadto zakłada się znaczny wzrost prawdopodo­ bieństwa niewykonania zobowiązań. ING zakłada również, że uwzględniając wskaźniki niewykonania zobowiązań (LGD), będzie wyższa strata.

(62)

(63)

(64)

(67)

(68)

(69) (70)

ING przewiduje naturalny wzrost sumy bilansowej dla banku w wysokości około […] % rocznie w okresie restrukturyzacji […]. ING planuje uzyskanie większości

19.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/147

(71)

W ramach tego scenariusza skrajnego podstawowy wynik komercyjny Grupy ING byłby […]. Pomimo tych założeń scenariusza skrajnego, kapitalizacja ING pozostałaby wystarczająca, gdyż spółka wciąż wypełnia wymogi ustawowe. […]. Niderlandy twierdzą w tym względzie, że ING zastosował modele LGD w scenariuszu skrajnym w celu obliczenia LGD swoich portfeli kredytowych, które zostały zatwier­ dzone przez urząd nadzoru finansowego, De Neder­ landsche Bank (niderlandzki bank centralny, zwany dalej „DNB”) […]. Ponadto ING zastosował dodatkowe bardziej skrajne założenia – znacznie wykraczające poza zaprezentowany scenariusz skrajny dla niderlandzkich detalicznych kredytów hipotecznych (18) […]. Również w ramach tych założeń kapitalizacja ING pozostaje wystarczająca, gdyż spółka wciąż wypełnia wymogi ustawowe i nawet zachowuje znaczny dodatkowy bufor kapitałowy. Niderlandy twierdzą, że bank przeszedł wszystkie testy swojego organu nadzorczego w odniesieniu do płyn­ ności. […]. 3.3. Strategia wyjścia

(72)

zamiany, wedle której Niderlandy otrzymałyby bądź to […] mln akcji zwykłych ING lub gotówkę w wysokości […] mld EUR plus około […] mln EUR tytułem narosłych odsetek.

c) […].

(73)

(77)

W sumie, […] transakcje zapewnią Niderlandom orienta­ cyjnie IRR na poziomie [15–25] %. Niderlandy mają obowiązek zgłosić Komisji wszelkie zmiany umowy o wykupie papierów wartościowych.

(74)

(78)

Do tej pory ING nie odroczył żadnej płatności kuponów od instrumentów hybrydowych na kapitał podstawowy, wyemitowanych przez grupę.

(79)

(75)

(76)

W scenariuszu bazowym przewidzianym w planie restrukturyzacji przedstawionym przez ING zakłada się, że papiery wartościowe na kapitał podstawowy pierwszej kategorii zostaną odkupione przez ING na następujących zasadach: a) Pierwsza transza stanowiąca kwotę hipotetyczną w wysokości 5,0 miliardów EUR ma zostać odku­ piona około dnia 17 grudnia 2009 r. po minimalnej cenie wynoszącej 5,75 miliarda EUR. Zakładana cena zapewnia wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 15 % dla Niderlandów i obejmuje bazowe 8,5 % zwrotu plus dodatkową premię wynoszącą co najmniej 340 milionów EUR, ale nie więcej niż 705 milionów EUR (19), odzwierciedlając pewien potencjał wzrostu wartości w związku z ceną akcji ING. Dokładna cena odkupu będzie zależała od ceny akcji ING. b) [Pozostała] transza stanowiąca kwotę hipotetyczną w wysokości […] mld EUR zostanie odkupiona w […] po założonej cenie wynoszącej […] mld EUR. Cena ta zakłada odkupienie po cenie odpowia­ dającej 150 % wartości nominalnej (15 EUR za akcję) plus 8,5 % narosłych odsetek za jeden rok zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy o papierach warto­ ściowych na kapitał podstawowy pierwszej kategorii. Ewentualnie ING mógłby [po] 2011 r. […] odkupić tę transzę, a następnie skorzystać ze swojej opcji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L274 - 103 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Belgię na restrukturyzację aukcji rybnej w Ostendzie (pomoc państwa C 30/08 (ex NN 21/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2520) (1)

  • Dz. U. L274 - 54 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 i NN 45/08) udzielonej przez Królestwo Belgii, Republikę Francuską i Wielkie Księstwo Luksemburga na rzecz przedsiębiorstwa Dexia SA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1180) (1)

  • Dz. U. L274 - 1 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 56/07 (ex E 15/05) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 133) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.