Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9000) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 13

Strona 13 z 32

[…] (21). — W odniesieniu do jednostek, które ING zobowiązuje się sprzedać (wymienionych w motywie 57), o ile zbycie takiej jednostki nie nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r. (na przykład na podstawie zawartej ostatecznie wiążącej umowy sprzedaży), Komisja może w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, w odpowiedzi na wniosek Niderlandów, przedłużyć ten okres (22). Komisja może również w takim przy­ padku (i) zwrócić się do Niderlandów o wyznaczenie powiernika lub kilku powierników (ds. zbycia) (23), wybranego(-ych) wstępnie i zaproponowanego(-ych) przez ING (oraz z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komisję), […]. — Za każdym razem gdy Niderlandy będą domagać się przedłużenia tego okresu, będą musiały złożyć wniosek do Komisji nie później niż jeden miesiąc przed upływem tego okresu, podając uzasadniony powód. W wyjątkowych okolicznościach Niderlandy mają prawo do złożenia wniosku o przedłużenie w ciągu ostatniego miesiąca tego okresu. Ponadto Niderlandy zobowiązują się, że ING będzie prze­ strzegać zakazu przejęć: — ING zaniecha przejęć instytucji finansowych przez pewien okres. Zobowiązania te będą obowiązywały przez krótszy z następujących okresów: trzy lata począwszy od daty decyzji Komisji lub do dnia, w którym ING w pełni spłaci papiery wartościowe na kapitał podstawowy pierwszej kategorii na rzecz Niderlandów (z uwzględnieniem odpowiednich naro­ słych odsetek z tytułu kuponów od kapitału podsta­ wowego pierwszej kategorii oraz premii z tytułu wyjścia). ING zaniecha również, przez ten sam okres, jakichkolwiek (innych) przejęć firm, które spowolni­ łyby spłatę papierów wartościowych na kapitał podstawowy pierwszej kategorii na rzecz Nider­ landów. — Niezależnie od powyższego zakazu, ING może, po uzyskaniu zgody Komisji, przejmować firmy, w szczególności, jeżeli jest to istotne w celu ochrony stabilności finansowej lub konkurencji na odpowied­ nich rynkach.

(21) […] (22) W szczególności, zawsze gdy dokonuje się zbycia w drodze pierw­ szej oferty publicznej (IPO), która się rozpoczęła, i rozprowadzono znaczną ilość (30 % lub więcej) akcji przed końcem okresu zbycia, Komisja (w porozumieniu z Niderlandami, ING oraz powiernikiem) aktywnie rozważy zapewnienie podmiotowi więcej czasu na rozprowadzenie pozostałych akcji. (23) Przyjmuje się, że różni powiernicy mogą być wyznaczeni w odniesieniu do różnych regionów lub rodzajów działalności.

W odniesieniu do redukcji sumy bilansowej, zobowią­ zania do zbycia działalności ubezpieczeniowej, spółki ING Direct US oraz innych jednostek, które mają zostać zbyte przed końcem 2013 r., Niderlandy zobowiązują się, że: — ING zredukuje 45 % swojej sumy bilansowej w porównaniu ze stanem na dzień 30 września 2008 r. do końca 2013 r. i dokona zbycia jednostek opisanych w motywie 57, w szczególności działal­ ności ubezpieczeniowej oraz spółki ING Direct US […]. — Te dane liczbowe odnoszą się do prognoz, które nie uwzględniają możliwego wpływu naturalnego wzrostu i wykluczają dodatkowe wzrosty z powodu potencjalnych nowych wymogów ustawowych, takich jak na przykład w przypadku gdy banki są zobowią­ zane do utrzymania znacznie większych buforów płynności wynikających z (nowych) regulacji ogólno­ europejskich. Takie wymogi mogłyby znacznie zwięk­ szyć sumę bilansową powyżej obecnych prognoz naturalnego wzrostu.

(20) Instrument wsparcia w odniesieniu do aktywów niepłynnych.

19.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/149

(84)

Ponadto Niderlandy zobowiązują się, że ING będzie prze­ strzegać zakazu przywództwa cenowego:

— Bez uprzedniej zgody Komisji, ING nie będzie oferować korzystniejszych cen na standaryzowane produkty ING (na rynkach określonych poniżej) niż trzej bezpośredni konkurenci oferujący najlepsze ceny w odniesieniu do rynków UE, na których ING ma udział w rynku większy niż 5 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 274 POZ 139 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L274 - 103 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Belgię na restrukturyzację aukcji rybnej w Ostendzie (pomoc państwa C 30/08 (ex NN 21/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2520) (1)

  • Dz. U. L274 - 54 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 i NN 45/08) udzielonej przez Królestwo Belgii, Republikę Francuską i Wielkie Księstwo Luksemburga na rzecz przedsiębiorstwa Dexia SA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1180) (1)

  • Dz. U. L274 - 1 z 201019.10.2010

    Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 56/07 (ex E 15/05) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 133) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.