Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17)

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 10

L 275/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17) (2010/624/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 122 ust. 2 oraz art. 132 ust. 1, Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 407/2010, EBC wykonuje zadania w zakresie zarządzania pożyczkami oraz realizuje płatności związane z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej. Artykuł 2 Na wniosek Komisji EBC otwiera rachunki na rzecz Komisji; na wniosek krajowego banku centralnego państwa członkowskiego będącego beneficjentem EBC otwiera rachunki na rzecz takiego krajowego banku centralnego. Artykuł 3 a także mając na uwadze, co następuje: Rachunki, o których mowa w art. 2, wykorzystuje się do prze­ twarzania płatności związanych z europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej na rzecz państw członkowskich. Artykuł 4 EBC wypłaca odsetki od pozostającego na wspomnianych rachunkach do kolejnego dnia roboczego salda dodatniego w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depo­ zytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis). Artykuł 5 Zarząd EBC podejmie środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 17 i 21 oraz art. 34 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabili­ zacji finansowej (1), w szczególności jego art. 8,

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 407/2010 ustanawia możliwość udzielania przez Unię pomocy finansowej państwom członkowskim, które mają poważne trudności gospo­ darcze lub finansowe, lub są nimi istotnie zagrożone, z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza ich kontrolą, w formie pożyczek lub linii kredyto­ wych udzielanych na mocy decyzji Rady Unii Europej­ skiej.

(2)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 407/2010 Komisja Europejska podejmuje konieczne ustalenia w zakresie zarządzania pożyczkami z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC). Płatności należne z tytułu kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami państwo członkowskie będące beneficjentem przekazuje na rachunek w EBC czternaście dni roboczych systemu TARGET2 przed upływem terminu danej należności.

(3)

EBC uważa, iż w celu wykonania zadań nałożonych na EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 407/2010 konieczne jest otwarcie specjalnych rachunków na rzecz i na wniosek Komisji oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich będących beneficjen­ tami,

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 października 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 11 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. L 105 z 13.4.2006)

 • Dz. U. L275 - 9 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L275 - 7 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2010 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L275 - 5 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2010 z dnia 19 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 3 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych

 • Dz. U. L275 - 1 z 201020.10.2010

  Dyrektywa Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.