Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 3

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/3

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (2010/622/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z charakteru wspólnej polityki wizowej oraz wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii w tej dziedzinie wynika, że nie poszczególne państwa członkowskie, lecz wyłącznie Unia może negocjować i zawierać umowy w sprawie zniesienia wiz.

(5)

W celu harmonizacji swojej polityki wizowej z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (1), niektóre państwa członkowskie zniosły wizy dla obywateli Fede­ racyjnej Republiki Brazylii (zwanej dalej „Brazylią”) przed ich akcesją do Unii, ponieważ Brazylia znajduje się w wykazie państw trzecich, których obywatele są zwol­ nieni z obowiązku wizowego. Z powodów konstytucjonalnych Brazylia nie może jednostronnie znieść obowiązku wizowego dla państw członkowskich; niezbędne jest zawarcie umowy w sprawie zniesienia wiz, która zostanie ratyfikowana przez brazylijski parlament. Brazylia zawarła dwustronne umowy w sprawie znie­ sienia wiz z większością państw członkowskich przed ich akcesją do Unii albo przed ustanowieniem wspólnej polityki wizowej. Jednak w przypadku czterech państw członkowskich, z którymi nie zawarto w przeszłości dwustronnych umów w sprawie zniesienia wiz, Brazylia nadal wymaga wiz od obywateli tych państw dla pobytów krótkoterminowych.

Ze względu na traktowanie przez Brazylię niektórych państw członkowskich w sposób niezgodny z zasadą wzajemności Rada swoją decyzją z dnia 18 kwietnia 2008 r. upoważniła Komisję do negocjowania umowy między Unią a Brazylią w sprawie zniesienia wiz krótko­ terminowych w celu zapewnienia w pełni wzajemnego zniesienia obowiązku wizowego.

(6)

Negocjacje w sprawie umowy rozpoczęto w dniu 2 lipca 2008 r. i zakończono w dniu 1 października 2009 r.

(7)

(2)

Umowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych, parafowana w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r., powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(8)

(3)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo­ nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2); Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(1) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

L 275/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

(9)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia (2).

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. (2) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 11 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. L 105 z 13.4.2006)

 • Dz. U. L275 - 10 z 201020.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17)

 • Dz. U. L275 - 9 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

 • Dz. U. L275 - 7 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2010 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L275 - 5 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2010 z dnia 19 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 1 z 201020.10.2010

  Dyrektywa Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.