Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 9

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/9

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia (2010/623/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27.1, uwzględniając zalecenie EBC/2010/11 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 sierpnia 2010 r. dla Rady Unii Europej­ skiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banca d’Italia (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dokonać odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (2) zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 6 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „6. Niniejszym zatwierdza się PricewaterhouseCoopers Limited jako zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia na lata obrachunkowe 2010–2015.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central­ nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys­ temu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależ­ nych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowa­ nych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2009. Niezbędne jest zatem wyzna­ czenie zewnętrznego biegłego rewidenta na okres od roku obrachunkowego 2010. Banca d’Italia wybrał firmę PricewaterhouseCoopers SpA na swego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obra­ chunkowe 2010–2015. Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie Pricewaterhou­ seCoopers SpA na zewnętrznego biegłego rewidenta Banca d’Italia na lata obrachunkowe 2010–2015.

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 października 2010 r.

(4)

W imieniu Rady

V. VAN QUICKENBORNE

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 233 z 28.8.2010, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 275 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 11 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. L 105 z 13.4.2006)

 • Dz. U. L275 - 10 z 201020.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2010/17)

 • Dz. U. L275 - 7 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2010 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L275 - 5 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2010 z dnia 19 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L275 - 3 z 201020.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych

 • Dz. U. L275 - 1 z 201020.10.2010

  Dyrektywa Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.