Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

Data ogłoszenia:2010-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 17

Strona 1 z 6
21.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Ponieważ nie ustanowiono jeszcze wykazów i w celu zapewnienia skuteczności tej zmiany załączników do dyrektywy 95/2/WE, przeprowadzonej na mocy art. 31, oraz aby dodatki w ten sposób dopuszczone spełniały warunki bezpiecznego użytkowania, należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/84/WE.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 30 ust. 5,

(4)

po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Żywności i z Euro­ pejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

Należy dokonać przeglądu wpisu dotyczącego dwutlenku węgla (E 290) w odniesieniu do stężenia „zawartości oleju”, tak aby uwzględnić specyfikacje zawarte w Kodeksie żywnościowym (Codex Alimentarius), opraco­ wane przez Wspólny Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności (JECFA), i dokumenty Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) (np. ISO 6141).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (2) określa kryteria czystości dla dodatków wymienionych w dyrektywie Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (3).

(2)

Artykuł 30 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stanowi, że specyfikacje dodatków do żywności objętych przepisami ust. 1–3 tego artykułu, obejmujące również dodatki dopuszczone dyrektywą 95/2/WE, zostaną przy­ jęte zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008, ustanawiają­ cego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stoso­ wanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych jednocześnie i środków aromatyzujących (4), z umieszczeniem tych dodatków do żywności w odpowiednich załącznikach zgodnie z przepisami tych ustępów.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 354 z 31.12.2008, s. 16. 253 z 20.9.2008, s. 1. 61 z 18.3.1995, s. 1. 354 z 31.12.2008, s. 1.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) ocenił informacje dotyczące bezpieczeń­ stwa ekstraktów rozmarynu stosowanych jako przeciw­ utleniacze w środkach spożywczych. Ekstrakty rozma­ rynu pozyskiwane są z Rosmarinus officinalis L. i zawierają kilka związków pełniących funkcje przeciw­ utleniające (głównie kwasy fenolowe, flawonoidy, diterpe­ noidy i triterpeny). Za właściwe uznaje się przyjęcie specyfikacji ekstraktów rozmarynu, które dopuszczono dyrektywą 95/2/WE jako nowy dodatek do żywności stosowany w środkach spożywczych i którym przypisano numer E 392. Opisano kilka rodzajów procesu produk­ cyjnego, w których stosuje się ekstrakcję rozpuszczalni­ kiem (etanolem, acetonem i heksanem) oraz ekstrakcję dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

(6)

Naukowy Komitet ds. Żywności ocenił w 2003 r. hemi­ celulozę sojową (E 426) (5), która obecnie jest dopusz­ czona w UE dyrektywą 95/2/WE. Obecnie produkowany jest nowy rodzaj hemicelulozy sojowej, który spełnia wszystkie specyfikacje określone w dyrektywie 2008/84/WE dla E 426, oprócz tego, że z przyczyn technicznych do oczyszczania roztworu ekstrakcyjnego

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Opinia Naukowego Komitetu ds. Żywności dotycząca hemicelulozy sojowej wydana w dniu 4 kwietnia 2003 r. (SCF/CS/ADD/EMU/185, wersja ostateczna).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 53 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L277 - 52 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 50 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 47 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 46 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 44 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 43 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 42 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 41 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 40 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 39 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 38 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 37 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 36 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 34 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 31 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L277 - 30 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 17 września 2010 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L277 - 27 z 201021.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7084) (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 13 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 943/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L277 - 11 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2010 z dnia 20 października 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L277 - 10 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 941/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L277 - 8 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 4 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (1)

 • Dz. U. L277 - 1 z 201021.10.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

 • Dz. U. L277 - 0 z 201021.10.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.