Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 3/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

Data ogłoszenia:2010-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 31

Strona 1 z 2
21.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/31

DECYZJA NR 3/2010 KOMITETU STATYSTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (2010/627/UE)

KOMITET STATYSTYCZNY UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII, (2)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie staty­ styki (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie zdobyte od chwili rozpoczęcia wdrażania Umowy wykazało, że konieczne jest uproszczenie jej stosowania w zakresie finansów i zmniejszenie związa­ nych z nią obciążeń administracyjnych. W związku z tym należy zmienić załącznik B do Umowy, Artykuł 1

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (dalej zwana „Umową”), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2007 r., zawiera załącznik B dotyczący zasad regulują­ cych wkład finansowy Szwajcarii.

Załącznik B do Umowy zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Sofii dnia 1 października 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Walter RADERMACHER

Jürg MARTI

Szef Delegacji WE

Szef Delegacji Szwajcarii

(1) Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

L 277/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK B ZASADY FINANSOWE REGULUJĄCE WKŁAD SZWAJCARII OKREŚLONY W ART. 8 1. 1.1. 1.2. Ustanowienie wkładu finansowego Szwajcaria co roku wnosi wkład finansowy do programu statystycznego Unii Europejskiej. Wkład ten opiera się na dwóch elementach: — całkowity koszt Eurostatu [koszt] — liczba państw członkowskich w Unii Europejskiej [# członkowie] 1.3. 1.4. Wkład finansowy wynosi: [koszt] / [# członkowie] Elementy te określa się następująco:

1.4.1. Całkowity koszt Eurostatu określa się jako 85 % kwoty środków na zobowiązania przyznanych w obszarze polityki »Statystyka« (tytuł 29) budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z nomenklaturą budżetową opartą na działal­ ności. Obejmuje to wydatki związane z zarządzaniem i wspieraniem obszaru polityki »Statystyka« (wydatki zwią­ zane z personelem czynnie zatrudnionym, wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie, wydatki na budynki i koszty pochodne oraz wydatki pomocnicze na działania), a także interwencje finansowe w odniesieniu do tworzenia informacji statystycznych. [koszt] 1.4.2. Liczbę państw członkowskich określa się jako liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia danego roku. [# członkowie] 1.5. Wstępnego obliczenia tego wkładu finansowego dokonuje się niezwłocznie po przyjęciu wstępnego projektu budżetu Unii Europejskiej na dany rok. Ostatecznego obliczenia dokonuje się niezwłocznie po przyjęciu budżetu na ten rok. Procedury płatności Komisja wydaje, najpóźniej dnia 15 czerwca każdego roku budżetowego, wezwanie do wpłaty środków skiero­ wane do Szwajcarii, odpowiadające jej wkładowi określonemu na mocy niniejszej Umowy. Wezwanie to przewi­ duje wpłacenie wkładu nie później niż dnia 15 lipca. Jakakolwiek zwłoka w wydaniu wezwania do wpłaty środków stanowi podstawę do odpowiedniego odroczenia planowanej daty płatności, aby zachować przynajmniej trzydzies­ todniowy termin płatności. Wkład Szwajcarii jest wyrażany i płacony w euro. Szwajcaria wnosi swój wkład na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt 2.1. Jakakolwiek zwłoka w zapłacie powoduje naliczanie odsetek zgodnie ze stopą procentową stosowaną przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych operacji refinansowania, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C, obowiązującą pierwszego dnia miesiąca terminu płatności, powiększoną o 1,5 punktu procentowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 53 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L277 - 52 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 50 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 47 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 46 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 44 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 43 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 42 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 41 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 40 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 39 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 38 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 37 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 36 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 34 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 30 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 17 września 2010 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L277 - 27 z 201021.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7084) (1)

 • Dz. U. L277 - 17 z 201021.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 13 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 943/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L277 - 11 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2010 z dnia 20 października 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L277 - 10 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 941/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L277 - 8 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 4 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (1)

 • Dz. U. L277 - 1 z 201021.10.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

 • Dz. U. L277 - 0 z 201021.10.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.