Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 47

Strona 1 z 2
21.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/47

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 93/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, (8)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, a w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (9)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/578/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycz­ nego (8).

Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/543/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/544/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego ozna­ kowania ekologicznego farbom i lakierom do wnętrz (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/563/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego dla obuwia (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/564/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego usługom kempingowym (5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/567/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego wyrobom włókienniczym (6).

(14) (10)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/598/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego materacom łóżkowym (9).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/607/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego twardym pokryciom (10).

(3)

(11)

Decyzja 2009/544/WE uchyla decyzję Komisji 2002/739/WE (11), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(4)

(12)

Decyzja 2009/563/WE uchyla decyzję Komisji 2002/231/WE (12), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(5)

(13)

(6)

Decyzja 2009/564/WE uchyla decyzję Komisji 2005/338/WE (13), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/568/WE z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego bibule (7).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 181 181 181 196 196 197 197 z z z z z z z 15.7.2010, 14.7.2009, 14.7.2009, 28.7.2009, 28.7.2009, 29.7.2009, 29.7.2009, s. s. s. s. s. s. s. 23. 27. 39. 27. 36. 70. 87. (8 ) (9 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Decyzja 2009/567/WE uchyla zmienioną 1999/178/WE (14), 2002/371/WE (15), która jest Porozumieniu i którą w związku z uchylić w ramach Porozumienia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 198 z 30.7.2009, s. 57. 203 z 5.8.2009, s. 65. 208 z 12.8.2009, s. 21. 236 z 4.9.2002, s. 4. 77 z 20.3.2002, s. 50. 108 z 29.4.2005, s. 67. 57 z 5.3.1999, s. 21. 133 z 18.5.2002, s. 29.

decyzję Komisji decyzją Komisji uwzględniona w powyższym należy

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

L 277/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 277 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 53 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L277 - 52 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 50 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 46 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) oraz protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 44 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 43 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 42 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 41 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 40 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 39 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 38 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 37 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 36 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 34 z 201021.10.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L277 - 31 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 3/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik B do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L277 - 30 z 201021.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 17 września 2010 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L277 - 27 z 201021.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Andorze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7084) (1)

 • Dz. U. L277 - 17 z 201021.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 13 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 943/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L277 - 11 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 942/2010 z dnia 20 października 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L277 - 10 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 941/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L277 - 8 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 4 z 201021.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (1)

 • Dz. U. L277 - 1 z 201021.10.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

 • Dz. U. L277 - 0 z 201021.10.2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.