Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 29

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Data ogłoszenia:2010-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 29

22.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/29

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu (2010/629/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Rząd Grecji zaproponował kandydaturę Dimitriosa GRATSIASA na stanowisko sędziego Sądu. Komitet usta­ nowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zaopiniował wyżej wymienionego kandydata do wykonywania funkcji sędziego Sądu. Należy zatem mianować jednego członka Sądu na okres od dnia 25 października 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.; pozostałe stanowisko sędziego zostanie obsa­ dzone w późniejszym terminie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Na mocy postanowień Traktatów co trzy lata następuje częściowa wymiana składu Sądu. Na okres od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. należało mianować czternastu sędziów Sądu. Decyzjami 2010/362/UE (1) oraz 2010/400/UE (2) konfe­ rencja przedstawicieli rządów państw członkowskich mianowała na wyżej wymieniony okres dwunastu sędziów Sądu. W oczekiwaniu na zakończenie procedury mianowania sędziów na dwa stanowiska, które należy jeszcze obsa­ dzić, zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na swoich stanowis­ kach po dniu 31 sierpnia 2010 r. pozostali nadal Mihalis VILARAS i Valeriu CIUCĂ – sędziowie mianowani odpo­ wiednio w dniach 1 września 2004 r. i 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 1 Dimitrios GRATSIAS zostaje niniejszym mianowany na sędziego Sądu na okres od dnia 25 października 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2010 r. W imieniu Rady

J. De RUYT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 163 z 30.6.2010, s. 41. (2) Dz.U. L 186 z 20.7.2010, s. 29.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 201022.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/621/UE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (  Dz.U. L 273 z 19.10.2010)

 • Dz. U. L278 - 30 z 201022.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy krajowe Francji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6744)

 • Dz. U. L278 - 28 z 201022.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L278 - 26 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 954/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 23 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 953/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 952/2010 z dnia 21 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach dziewiątego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L278 - 20 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 951/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 18 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 950/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L278 - 16 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 949/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 12 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 948/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 11 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 947/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 9 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 946/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 945/2010 z dnia 21 października 2010 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2011 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w UE i wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.