Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy krajowe Francji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6744)

Data ogłoszenia:2010-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 30

Strona 1 z 2
L 278/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy krajowe Francji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6744) (2010/630/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na rok 2010 na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Komisję w 2010 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 199/2008.

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 861/2006 określono warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Unii Europejskiej na wydatki poniesione w związku z krajowymi programami na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa.

(7)

Powyższe państwa członkowskie przedstawiły również prognozy rocznego budżetu na rok 2010 na mocy art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi (5). Komisja poddała ocenie prognozy rocznego budżetu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008, biorąc pod uwagę zmiany zatwierdzone w programach krajowych. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008 stanowi, że Komisja zatwierdza prognozy rocznego budżetu i podejmuje decyzję o rocznym wkładzie finansowym Unii w powyższe programy krajowe każdego programu krajowego zgodnie z procedurą określoną w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz w oparciu o wynik oceny prognoz rocznego budżetu, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008. Artykuł 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 stanowi, że Komisja określa poziom wkładu finansowego w drodze decyzji. Artykuł 16 tego rozpo­ rządzenia stanowi, że unijne środki finansowe w obszarze gromadzenia podstawowych danych nie mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w związku z realizacją programu gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzy­ stywania w sektorze rybołówstwa. Artykuł 24 ust. 2 przewiduje przyznanie pierwszeństwa działaniom, które są najbardziej odpowiednie z punktu widzenia poprawy gromadzenia danych koniecznych dla realizacji wspólnej polityki rybołówstwa. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (6). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto­ wych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (2) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 665/2008 (3) usta­ nawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 199/2008 . Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na rzecz gromadzenia danych, zarzą­ dzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybo­ łówstwa na lata 2009–2010 zgodnie z art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 278 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 32 z 201022.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/621/UE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (  Dz.U. L 273 z 19.10.2010)

 • Dz. U. L278 - 29 z 201022.10.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

 • Dz. U. L278 - 28 z 201022.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L278 - 26 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 954/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 23 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 953/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 952/2010 z dnia 21 października 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach dziewiątego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L278 - 20 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 951/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 18 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 950/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L278 - 16 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 949/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 12 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 948/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 11 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 947/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 9 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 946/2010 z dnia 21 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 201022.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 945/2010 z dnia 21 października 2010 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2011 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w UE i wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.