Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

Data ogłoszenia:2010-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 1

Strona 1 z 2
23.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (2010/631/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

(4)

przybrzeżną w ramach obowiązujących konwencji zawartych z sąsiadującymi państwami, w tym państwami trzecimi położonymi nad wspólnym morzem regio­ nalnym.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Unia Europejska działa na rzecz szerszego wprowadzenia zintegrowanego zarządzania za pomocą instrumentów horyzontalnych, m.in. z zakresu ochrony środowiska, oraz tworzy solidne podstawy naukowe służące temu zarządzaniu dzięki swoim programom badawczym. Dzia­ łania te przyczyniają się zatem do zintegrowanego zarzą­ dzania strefą przybrzeżną.

Konwencja o ochronie Morza Śródziemnego przed zanie­ czyszczeniami, której tytuł został zmieniony na następu­ jący: Konwencja o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (zwana dalej „konwencją barcelońską”), została zawarta przez Radę w imieniu Wspólnoty Europejskiej w decyzjach 77/585/EWG (1) i 1999/802/WE (2). Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. e) konwencji barcelońskiej umawiające się strony zobowiązują się do wspierania zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi z uwzględnieniem ochrony obszarów o znaczeniu ekolo­ gicznym i o walorach krajobrazowych oraz z uwzględnieniem racjonalnej eksploatacji zasobów natu­ ralnych. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. dotyczące wdrożenia zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie (3), w szczególności jego rozdział V, zachęca państwa człon­ kowskie do wdrażania zintegrowanego zarządzania strefą

(2)

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną stanowi jeden z elementów zintegrowanej polityki morskiej UE, która została zatwierdzona przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 13 i 14 grudnia 2007 r. i jest szczegółowo opisana w komunikacie Komisji „W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śród­ ziemnym”, a następnie została z zadowoleniem przyjęta przez Radę ds. Ogólnych w jej konkluzjach dotyczących zintegrowanej polityki morskiej z dnia 16 listopada 2009 r.

(6)

W drodze decyzji 2009/89/WE z dnia 4 grudnia 2008 r. (4) Rada podpisała w imieniu Wspólnoty Protokół dotyczący zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do konwencji barce­ lońskiej (zwany dalej „protokołem o ZZSP”), z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 240 z 19.9.1977, s. 1. (2) Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 32. (3) Dz.U. L 148 z 6.6.2002, s. 24.

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska powiadomiła rząd Hiszpanii o tym, że Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Euro­ pejską i jest jej następcą prawnym.

(4) Dz.U. L 34 z 4.2.2009, s. 17.

L 279/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2010

(8)

Środowisko stref przybrzeżnych Morza Śródziemnego jest w dalszym ciągu narażone na silną presję, a zasoby przybrzeżne ulegają degradacji. Protokół o ZZSP zapewnia ramy dla bardziej skoordynowanego i zintegrowanego podejścia, w których przewidziano uczestnictwo zainteresowanych stron z sektora prywat­ nego i publicznego, w tym społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów gospodarczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 71 z 201023.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej z dnia 24 czerwca 2010 r. na podstawie art. 21 Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej i w Japonii

 • Dz. U. L279 - 68 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Chorwacja nr 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału

 • Dz. U. L279 - 36 z 201023.10.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. L279 - 34 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)

 • Dz. U. L279 - 33 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 93/152/EWG ustanawiającą kryteria dla szczepionek używanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w związku z programami szczepień rutynowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7109) (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L279 - 22 z 201023.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 959/2010 z dnia 22 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 18 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 13 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 10 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 956/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L279 - 3 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.