Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (1)

Data ogłoszenia:2010-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 3

Strona 1 z 2
23.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/3

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwie­ rząt („podręcznik OIE”) określono wymogi dotyczące szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, włącznie z kontrolami bezpieczeństwa na różnych etapach procesu produkcyjnego.

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie­ rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 1 lit. b) i art. 26 ust. 2,

(4)

Mając na względzie ochronę statusu zdrowotnego drobiu w Unii oraz aby ułatwić handel drobiem i mięsem drobiowym, pożądane jest, by wymogi dotyczące szcze­ pionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i ich stosowania w państwach trzecich, z których mogą być przywożone drób i mięso drobiowe, uwzględniały wymogi dotyczące takich szczepionek określone w podręczniku OIE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trze­ cich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty­ czących świadectw weterynaryjnych (2) określono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych dla tych towarów. W wymogach tych uwzględniono, czy wyma­ gane są dodatkowe gwarancje lub szczególne warunki w związku ze statusem tych państw trzecich, terytoriów, stref lub grup w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu.

W tym celu w kryteriach ogólnych dotyczących uzna­ nych szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, określonych w części I załącznika VI do rozpo­ rządzenia (WE) nr 798/2008, należy zawrzeć odesłanie do wymogów podręcznika OIE, które powinno stanowić dynamiczne odniesienie pozwalające uwzględniać regu­ larne aktualizacje tego podręcznika w związku z nowymi osiągnięciami naukowymi.

(6)

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 określono również warunki, wedle których ustala się, czy dane państwo trzecie, terytorium, strefę lub grupę należy uważać za wolne od rzekomego pomoru drobiu. Jednym z tych kryteriów jest nieprowadzenie żadnych szczepień prze­ ciwko tej chorobie z wykorzystaniem szczepionek niespełniających kryteriów dotyczących uznanych szcze­ pionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, okre­ ślonych w części I załącznika VI do tego rozporządzenia. W części II pkt 2 tego załącznika określono kryteria szczegółowe dotyczące szczepionek przeciwko rzeko­ memu pomorowi drobiu, w tym szczepionek inaktywo­ wanych.

Ponadto w związku z postępem technicznym, który nastąpił w dziedzinie produkcji szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, w szczególności w odniesieniu do technik inaktywacji, oraz w związku z wymogami określonymi w podręczniku OIE, należy skreślić kryteria szczegółowe dotyczące inaktywowanych szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, określone w części II pkt 2 załącznika VI do rozporzą­ dzenia (WE) nr 798/2008.

(7)

Konieczna jest zmiana niektórych przepisów dotyczących mięsa drobiu, ustanowionych w załączniku VII do rozpo­ rządzenia (WE) nr 798/2008, oraz odpowiedniego wzoru świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU) określonego w załączniku I, aby uwzględnić zmiany w załączniku VI do tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 71 z 201023.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej z dnia 24 czerwca 2010 r. na podstawie art. 21 Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej i w Japonii

 • Dz. U. L279 - 68 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Chorwacja nr 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału

 • Dz. U. L279 - 36 z 201023.10.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. L279 - 34 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)

 • Dz. U. L279 - 33 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 93/152/EWG ustanawiającą kryteria dla szczepionek używanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w związku z programami szczepień rutynowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7109) (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L279 - 22 z 201023.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 959/2010 z dnia 22 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 18 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 13 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 10 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 956/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L279 - 1 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.