Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)

Data ogłoszenia:2010-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 34

Strona 1 z 2
L 279/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180) (2010/634/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 9 i art. 9a ust. 3,

do systemu unijnego na mocy art. 24 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, działania nieobjęte systemem unijnym zostały włączone do systemu decyzjami Komisji C(2008) 7867, C(2009) 3032 oraz C(2009) 9849. Dla celów niniejszej decyzji wnioski na mocy art. 24 ust. 1 dyrek­ tywy 2003/87/WE należy wziąć pod uwagę, jeżeli Komisja zatwierdziła ich włączenie przed dniem 31 sierpnia 2010 r. Uwzględnienie włączeń zatwierdzo­ nych przez Komisję po tej dacie będzie nadal możliwe w ramach przyszłych dostosowań liczby uprawnień w całej Unii na 2013 r. Zgodnie z art. 9a ust. 1 dyrek­ tywy 2003/87/WE liczbę uprawnień w całej Unii dosto­ sowuje się za pomocą współczynnika linowego, o którym mowa w art. 9 dyrektywy, począwszy od 2010 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Zgodnie z art. 9a dyrektywy 2003/87/WE liczba upraw­ nień w całej Unii powinna zostać dostosowana tak, aby odpowiadać uprawnieniom wydanym w odniesieniu do instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnie­ niami do emisji w latach 2008–2012 zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Liczba uprawnień w całej Unii powinna również zostać dostosowana w odniesieniu do instalacji prowadzących działania wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy oraz objętych systemem unijnym, począwszy od 2013 r.

(2)

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE decyzja Komisji 2010/384/UE z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (2) opierała bezwzględną liczbę uprawnień w całej Unii na rok 2013 na całkowitej liczbie uprawnień wydanych lub które miały być wydane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami Komisji w sprawie krajowych planów rozdziału uprawnień na lata 2008–2012. Ponieważ od momentu przyjęcia wspom­ nianej decyzji pojawiły się dodatkowe informacje, powinna ona zostać uchylona i zastąpiona.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uspraw­ nienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (3) państwa członkowskie wprowadziły w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu zapew­ nienia operatorom instalacji prowadzących działania wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, które to działania zostaną objęte systemem unijnym dopiero, począwszy od 2013 r., możliwości przedłożenia właściwym organom odpowiednio potwierdzonych i zweryfikowanych w sposób niezależny danych dotyczą­ cych emisji. Dane te są konieczne, jeżeli mają być wzięte pod uwagę w celu dostosowania liczby uprawnień w całej Unii. Państwa członkowskie zobowiązane były dostarczyć Komisji odpowiednio potwierdzone dane dotyczące emisji do dnia 30 czerwca 2010 r.

(5)

(3)

Jeżeli chodzi o wnioski państw członkowskich dotyczące jednostronnego włączania dodatkowych działań i gazów

Aby zapewnić równe reguły gry dla wszystkich instalacji, dane dotyczące emisji przedłożone Komisji przez państwa członkowskie powinny zostać dostosowane w ten sposób, aby uwzględnić wysiłek redukcyjny ocze­ kiwany od instalacji objętych systemem unijnym, począwszy od 2013 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 71 z 201023.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej z dnia 24 czerwca 2010 r. na podstawie art. 21 Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej i w Japonii

 • Dz. U. L279 - 68 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Chorwacja nr 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału

 • Dz. U. L279 - 36 z 201023.10.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. L279 - 33 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 93/152/EWG ustanawiającą kryteria dla szczepionek używanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w związku z programami szczepień rutynowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7109) (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L279 - 22 z 201023.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 959/2010 z dnia 22 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 18 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 13 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 10 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 956/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L279 - 3 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (1)

 • Dz. U. L279 - 1 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.