Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 68

Tytuł:

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Chorwacja nr 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału

Data ogłoszenia:2010-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 68

Strona 1 z 2
L 279/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-CHORWACJA NR 1/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie udziału Chorwacji w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w charakterze obserwatora oraz warunków tego udziału (2010/636/UE)

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-CHORWACJA,

wych Unii Europejskiej ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 168/2007.

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2), w szczególności jego art. 28 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 1. Agencja może zajmować się kwestiami praw podstawo­ wych w Chorwacji w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 168/2007, w stopniu koniecznym do dosto­ sowania się Chorwacji do wymogów prawa wspólnotowego.

2. W tym celu Agencja ma prawo realizować w Chorwacji zadania określone w art. 4 i 5 rozporządzenia.

Rada Europejska na posiedzeniu w Luksemburgu w grudniu 1997 r. uczyniła udział w agencjach wspól­ notowych sposobem przyspieszenia strategii przedakce­ syjnej. Konkluzje Rady Europejskiej przewidują, że „agencje wspólnotowe, w działaniach których będą mogły uczestniczyć kandydujące państwa, określa się indywidualnie dla każdego przypadku”. Chorwacja popiera cele i zamierzenia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Agencji) oraz zgadza się z zakresem i opisem zadań Agencji określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 168/2007. Należy umożliwić udział Chorwacji w pracach Agencji w charakterze obserwatora oraz określić warunki udziału, w tym postanowienia dotyczące udziału w inicjatywach podejmowanych przez Agencję, wkładu finansowego oraz personelu. Agencja powinna zajmować się kwestią praw podstawo­ wych w Chorwacji w zakresie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 168/2007, w stopniu koniecznym do jej dostosowania się do wymogów prawa wspólnotowego,

Artykuł 3 Chorwacja wnosi wkład finansowy na rzecz działań Agencji, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku.

(2)

Artykuł 4 1. Chorwacja wyznacza osoby spełniające kryteria określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007 do pełnienia odpowiednio funkcji obserwatora i obserwatora zastępczego. Osoby te biorą udział w pracach zarządu na tych samych zasa­ dach, co członkowie i ich zastępcy wyznaczeni przez państwa członkowskie, jednak bez prawa głosu.

(3)

(4)

2. Chorwacja wyznacza urzędnika rządowego jako krajo­ wego urzędnika łącznikowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

3. W terminie czterech miesięcy od daty wejścia niniejszej decyzji w życie Chorwacja przekaże Komisji nazwiska, infor­ macje na temat kwalifikacji oraz dane kontaktowe osób wymie­ nionych w ust. 1 i 2.

Artykuł 1 Chorwacja, jako państwo kandydujące, uczestniczy w charakterze obserwatora w pracach Agencji Praw Podstawo­

(1) Dz.U. L 26 z 28.1.2005, s. 3. (2) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

Artykuł 5 Dane dostarczane Agencji lub przekazywane przez nią mogą być publikowane i są publicznie udostępniane, pod warunkiem że poufne informacje są chronione w Chorwacji w tym samym stopniu, co we Wspólnocie.

23.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/69

Artykuł 6 Agencji przysługuje w Chorwacji taka sama zdolność do czyn­ ności prawnych jak osobom prawnym utworzonym zgodnie z prawem chorwackim. Artykuł 7 W celu umożliwienia Agencji i jej pracownikom realizacji zadań Chorwacja przyznaje im takie same przywileje i immunitety, jak określone w art. 1–4, 6, 7, 11–14, 16, 18 oraz art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 279 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 71 z 201023.10.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej z dnia 24 czerwca 2010 r. na podstawie art. 21 Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej i w Japonii

 • Dz. U. L279 - 36 z 201023.10.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. L279 - 34 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)

 • Dz. U. L279 - 33 z 201023.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 93/152/EWG ustanawiającą kryteria dla szczepionek używanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w związku z programami szczepień rutynowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7109) (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Rumunii na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L279 - 22 z 201023.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L279 - 20 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 959/2010 z dnia 22 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 18 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 13 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L279 - 10 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 956/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L279 - 3 z 201023.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2010 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (1)

 • Dz. U. L279 - 1 z 201023.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.