Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 1

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (2010/36/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i art. 300 ust. 3 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, oraz załączniki i protokoły do tej umowy, jak również wspólne deklaracje i deklarację Wspólnoty dołączone do Aktu końcowego. 2. Teksty, o których mowa w ust. 1, zostają dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy i złożenia dokumentu zatwierdzającego przewidzianego w art. 59 umowy w imieniu Wspólnoty.

Do czasu wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r., należy zatwierdzić Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Euro­ pejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”). Postanowienia handlowe zawarte w tej umowie mają charakter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, i nie będą stanowiły dla Unii Europejskiej żadnego precedensu w polityce handlowej Wspólnoty względem państw trze­ cich innych niż państwa Bałkanów Zachodnich. Umowa powinna zostać podpisana i zatwierdzona,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

(3)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L28 - 2 z 201030.1.2010

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.