Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 2

Tytuł:

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 2

Strona 1 z 215
L 28/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

UMOWA PRZEJŚCIOWA w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA SERBII, zwana dalej „Serbią”, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, (zwany dalej „układem o stabilizacji i stowarzyszeniu” lub „USiS”) został podpisany w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. Układ o stabilizacji doprowadzić ma do ustanowienia bliskich i długotrwałych stosunków opartych na zasadzie wzajemności i wspólnoty interesów, co powinno umożliwić Serbii dalsze umocnienie i rozszerzenie już nawią­ zanych relacji z Unią Europejską. Konieczne jest zagwarantowanie rozwoju więzi handlowych poprzez umocnienie i rozszerzenie wcześniej usta­ nowionych relacji. W tym celu konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie, dzięki umowie przejściowej (zwanej dalej „niniejszą umową”), postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczących handlu i spraw związanych z handlem. Niektóre z postanowień zawartych w dołączonym do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu protokole 4 w sprawie transportu lądowego, które dotyczą tranzytu drogowego, mają bezpośredni związek ze swobodą przepływu towarów, w związku z czym powinny zostać włączone do niniejszej umowy. Ze względu na brak wcześniejszych struktur umownych, niniejsza umowa ustanawia Komitet Przejściowy odpo­ wiedzialny za wprowadzenie w życie niniejszej umowy. Ponieważ handel niektórymi wyrobami włókienniczymi został uregulowany w umowie między Wspólnotą Euro­ pejską i Republiką Serbii z dnia 31 marca 2005 r., uznaje się, że umowa ta wygaśnie z datą wejścia w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu;

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ZDECYDOWAŁY zawrzeć niniejszą umową i tym celu wyznaczyły jako swoich pełnomocników: WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Dimitrij RUPEL, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii, Przewodniczący Rady Unii Europejskiej Olli REHN, Członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską”) odpowiedzialny za rozszerzenie SERBIA Božidar ĐELIĆ, Wicepremier Republiki Serbii KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/3

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE: TYTUŁ I ZASADY OGÓLNE

Dla każdego produktu podstawową stawkę celną, na podstawie której dokonywane mają być sukcesywne obniżki przewidziane w niniejszej umowie, stanowi: a) wspólna taryfa celna Wspólnoty ustanowiona zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1) rzeczywiście stosowana erga omnes w dniu podpisania niniejszej umowy; b) taryfa stosowana przez Serbię (2). Jeżeli po podpisaniu niniejszej umowy jakakolwiek z obniżonych taryf celnych jest stosowana erga omnes, w szczególności obniżki wynikające z: a) negocjacji taryfowych w ramach WTO; lub b) przystąpienia Serbii do WTO; lub c) kolejnych obniżek po przystąpieniu Serbii do WTO;

Artykuł 1 (Artykuł 2 USiS) Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz określone w Konwencji ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w Akcie końcowym z Helsinek i w Karcie paryskiej dla Nowej Europy, poszanowanie zasad prawa międzynarodowego, w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ), i poszanowanie zasad państwa prawa, jak również zasad gospodarki rynkowej, zawartych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodar­ czej, stanowią podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz zasadnicze elementy niniejszej umowy. Artykuł 2 (Artykuł 9 USiS) Niniejsza umowa jest w pełni zgodna z właściwymi postano­ wieniami WTO, a w szczególności art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994) oraz art. V Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) i jest wdrażana w sposób spójny z tymi postanowieniami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 28 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L28 - 1 z 201030.1.2010

    Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.