Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2010-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 18

Strona 1 z 8
L 280/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2010

DECYZJA RADY 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

które w sprawozdaniu Pourgouridesa uznane zostały za kluczowe podmioty odpowiedzialne za zaginięcie na Biało­ rusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób oraz za następujące po tym przypadki ukrywania informacji, z uwagi na jednoznaczną rolę tych podmiotów w utrudnianiu działania wymiaru sprawiedliwości, według wykazu z załącznika I; b) sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi z dnia 17 października 2004 r., jak również osób odpowiedzial­ nych za poważne naruszenia praw człowieka poprzez prze­ śladowanie uczestników pokojowych demonstracji po wybo­ rach i referendum na Białorusi, według wykazu z załącznika II; c) naruszenie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi dnia 19 marca 2006 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, według wykazu z załącznika III. 2. Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na własne terytorium. 3. Ust. 1 stosuje się bez uszczerbku dla sytuacji, w których państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynika­ jącym z prawa międzynarodowego, mianowicie: (i) jest ono państwem, na którego terytorium ma siedzibę międzynarodowa organizacja międzyrządowa; (ii) jest ono państwem organizującym międzynarodową konfe­ rencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub odbywającą się pod jej auspicjami; (iii) zastosowanie ma umowa wielostronna nadająca przywileje i immunitety; lub (iv) zastosowanie ma Traktat pojednawczy (Traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami. 4. Uznaje się, że ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, w których państwo członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograni­ czających skierowanych przeciwko niektórym urzęd­ nikom z Białorusi (1). Wspólnym stanowiskiem 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniającym wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB (2) przedłużono do dnia 15 marca 2010 r. obowiązywanie środków ograniczających. Jednakże obowiązywanie zakazów pobytu nałożonych na niektórych przywódców z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zaginięcia, które miały miejsce w latach 1999 i 2000, oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej, zostało zawieszone do dnia 15 grudnia 2009 r. W dniu 15 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2009/969/WPZiB (3) przedłużającą zarówno obowiązy­ wanie środków ograniczających, jak i wspomniane zawie­ szenie do dnia 31 października 2010 r. Z ponownej analizy wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB wynika, że obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 października 2011 r.; do tego samego dnia należy również przedłużyć obowiązywanie zawieszenia zakazów pobytu. Unijne środki wykonawcze są określone w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających skierowa­ nych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (4),

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi przez nie osób odpowiedzialnych za: a) zaniechanie wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie zarzucanych przestępstw i ich ścigania, jak również osób,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 101 z 11.4.2006, s. 5. 93 z 7.4.2009, s. 21. 332 z 17.12.2009, s. 76. 134 z 20.5.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 62 z 201026.10.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L280 - 60 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2010 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230)

 • Dz. U. L280 - 59 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7183) (1)

 • Dz. U. L280 - 29 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L280 - 8 z 201026.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 960/2010 z dnia 25 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 1 z 201026.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.