Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7183) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 59

26.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7183)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/641/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Władze Peru niedawno poinformowały Komisję, że zakończyły wdrażanie środków naprawczych. Jednak w celu ochrony zdrowia konsumentów konieczne jest utrzymanie środków ochronnych ustanowionych decyzją 2008/866/WE do czasu zweryfikowania przez Komisję, czy władze Peru ukończyły wdrażanie środków napraw­ czych, oraz stwierdzenia przez nią, że małże produko­ wane w Peru i przeznaczone na wywóz do Unii spełniają warunki określone w prawie Unii. W związku z tym należy przedłużyć okres stosowania decyzji 2008/866/WE do dnia 30 listopada 2011 r., bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie zmiany, uchylenia lub przedłużenia stosowania tych środków w świetle wszelkich nowych informacji dotyczących rozwoju sytuacji w Peru oraz w oparciu o wyniki kontroli prowadzonych przez jej służby. Należy zatem 2008/866/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Decyzję Komisji 2008/866/WE z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszają­ cych przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) przyjęto w następstwie zaka­ żenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) niektó­ rych małży przywożonych z Peru, które zidentyfikowano jako źródło ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Decyzja ta miała być początkowo stosowana do dnia 31 marca 2009 r., wspomniany okres stosowania prze­ dłużono jednak do dnia 30 listopada 2010 r. decyzją Komisji 2009/862/WE z dnia 30 listopada 2009 r. zmie­ niającą decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (3). Władze Peru przedstawiły pewne informacje dotyczące środków naprawczych wprowadzonych w celu poprawy kontroli produkcji małży przeznaczonych na wywóz do Unii. We wrześniu 2009 r. Komisja przeprowadziła wizytę kontrolną w celu oceny obowiązujących systemów kontroli produkcji małży i produktów rybołówstwa prze­ znaczonych na wywóz do Unii. W wyniku wizyty kontrolnej stwierdzono, że władze Peru wprowadzają środki naprawcze zgodnie z informacjami przedstawio­ nymi przez nie po wystąpieniu ogniska zapalenia wątroby typu A. Jednak w momencie przeprowadzenia wizyty kontrolnej środki te nie były w pełni wdrożone.

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 5 decyzji 2008/866/WE datę „30 listopada 2010 r.” zastępuje się datą „30 listopada 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 307 z 18.11.2008, s. 9. (3) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 90.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 62 z 201026.10.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L280 - 60 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2010 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230)

 • Dz. U. L280 - 29 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179) (1)

 • Dz. U. L280 - 18 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L280 - 10 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L280 - 8 z 201026.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 960/2010 z dnia 25 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 1 z 201026.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.