Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 października 2010 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230)

Data ogłoszenia:2010-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 60

Strona 1 z 2
L 280/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 października 2010 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2010/642/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. m) w związku z jego art. 4,

Zgodnie z pkt B.III akapit drugi załącznika V do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie mogą zostać upoważnione do określenia innego sposobu prezentacji tusz wieprzowych niż standardowa prezen­ tacja zdefiniowana w akapicie pierwszym, między innymi jeżeli zwykła praktyka handlowa stosowana na ich tery­ torium różni się od standardowej prezentacji. Grecja poinformowała Komisję, że w niektórych rzeź­ niach w Grecji praktyka handlowa wymaga dodatkowo usunięcia z tuszy skóry, oprócz usunięcia języka, szcze­ ciny, racic, narządów płciowych, tłuszczu okołonerko­ wego, nerek oraz przepony, jak to jest wymagane w akapicie pierwszym. Należy zatem zatwierdzić w Grecji wspomnianą prezentację tusz wieprzowych, różniącą się od standardowej prezentacji. Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad­ czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 klasyfikacja tusz wieprzo­ wych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawar­ tości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych przez Komisję, które to metody mogą być wyłącznie statystycznie udowodnionymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więk­ szej liczby części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tole­ rancję tę określono w art. 23 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspól­ notowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (2).

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Grecja skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie jednej metody klasyfikacji skórowanych tusz wieprzo­ wych. Przedłożyła ona szczegółowy opis jednolitego sposobu skórowania tusz w części pierwszej protokołu przewidzianego w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008 oraz wyniki próbnego rozbioru w części drugiej wspomnianego protokołu. Obydwa protokoły zostały przedłożone pozostałym państwom członkow­ skim na posiedzeniach Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w 2008, 2009 i 2010 r.

Zgodnie z pkt B.IV ppkt 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 niniejszym zatwierdza się następującą metodę klasyfikacji oskórowanych tusz wieprzowych w Grecji: przyrząd określany jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w załączniku. Artykuł 2 Niezależnie od standardowej prezentacji ustanowionej w pkt B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, tusze wieprzowe w Grecji mogą być skórowane w jednolity sposób przed ich zważeniem i klasyfikacją. W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie, zarejestrowaną masę tuszy ciepłej dostosowuje się zgodnie z następującym wzorem: masa tuszy ciepłej = 1,05232 × masa oskórowanej tuszy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 62 z 201026.10.2010

  Decyzja nr 2/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L280 - 59 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7183) (1)

 • Dz. U. L280 - 29 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179) (1)

 • Dz. U. L280 - 18 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L280 - 10 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L280 - 8 z 201026.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 960/2010 z dnia 25 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 1 z 201026.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.