Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 62

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Komitetu Statystycznego Unii Europejskiej/Szwajcarii z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

Data ogłoszenia:2010-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 62

Strona 1 z 18
L 280/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 2/2010 KOMITETU STATYSTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (2010/643/UE)

KOMITET STATYSTYCZNY UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII, (2)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie staty­ styki (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przyjęto nowe akty prawne w dziedzinie statystyki, które należy dodać do załącznika A. Załącznik A należy w związku z tym zmienić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik A do Umowy zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., zawiera załącznik A dotyczący aktów prawnych w dziedzinie statystyki.

Sporządzono w Sofii dnia 1 października 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Szef Delegacji UE

Walter RADERMACHER

Szef Delegacji Szwajcarii

Jürg MARTI

(1) Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

26.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/63

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A AKTY PRAWNE W DZIEDZINIE STATYSTYKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 SEKTOROWE DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE 1. Pojęcie »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« zawarte w aktach wymienionych w niniejszym załączniku oprócz znaczenia, jakie ma w odpowiednich aktach Wspólnoty, jest rozumiane jako obejmujące również Szwajcarię. 2. Odesłania do »Nomenklatury działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 1)« uznaje się za odesłania do »Nomenklatury działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 2)« w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie staty­ stycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (1), z wyjątkiem przypadków, gdy postanowiono inaczej. Wskazane numery kodu należy rozumieć jako odpowiednie przekształcone numery kodu NACE Rev. 2. 3. Postanowienia określające, kto ma ponieść koszty wykonywania sondaży itp., nie mają zastosowania w odniesieniu do celów niniejszej Umowy. CYTOWANE AKTY PRAWNE STATYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW — 32008 R 0295: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13), zmienione: — 32009 R 0251: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 170), — 32009 R 0250: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1). Do celów niniejszej Umowy przepisy rozporządzenia dostosowuje się następująco: a) Szwajcaria nie jest zobowiązana do przekazywania danych w podziale regionalnym, jak jest to wymagane w powyższym rozporządzeniu; b) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych na poziomie czterocyfrowym NACE REV 2; c) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych wymaganych na podstawie powyższego rozporządzenia doty­ czących jednostek działalności gospodarczej; d) w przypadku zmiennych załącznika IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 oraz 16931 Szwajcaria dostarczy dane, biorąc za rok referencyjny 2011 r.; e) w przypadku załącznika VII Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych »Podział geograficzny« dla serii 7E.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 280 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 60 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2010 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7230)

 • Dz. U. L280 - 59 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7183) (1)

 • Dz. U. L280 - 29 z 201026.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179) (1)

 • Dz. U. L280 - 18 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L280 - 10 z 201026.10.2010

  Decyzja Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L280 - 8 z 201026.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 960/2010 z dnia 25 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 1 z 201026.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.