Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 1

Strona 1 z 63
27.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i zasoby gospodarcze należy zamrozić, oraz pewne inne techniczne zmiany w obowiązujących środkach.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Te środki ograniczające objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem niezbędne jest – w szczególności aby zagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – przyjęcie przepisów na szczeblu unijnym w zakresie, w jakim wykonanie tych środków ma związek z Unią. Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (2) ustanowiło środki ograniczające podjęte przez Unię zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB (3). Dla zapewnienia jasności rozporzą­ dzenie (WE) nr 423/2007 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem. Zmienione środki ograniczające dotyczące towarów podwójnego zastosowania powinny obejmować wszystkie towary i technologie wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspól­ notowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (4), z wyjątkiem niektórych pozycji z kategorii 5. Niemniej jednak pozycje z kategorii 5, które mają związek z technologiami jądrowymi i rakietowymi oraz obecnie są przedmiotem zakazu w zakresie ich przekazywania do Iranu i z tego państwa, powinny w dalszym ciągu być zakazane. Należy również objąć zakazem dotyczącym przekazywania do Iranu i z tego państwa niektórych towarów i technologii, na których wywóz trzeba było uzyskać uprzednie zezwo­ lenie na mocy art. 3 rozporządzenia nr 423/2007. Aby zapewnić skuteczne wykonanie zakazu sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Iranu kluczo­ wego sprzętu lub technologii, które mogłyby być wyko­ rzystywane w kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i przemyśle gazu ziemnego; należy sporządzić wykaz takiego kluczowego sprzętu i technologii.

(5)

W dniu 26 lipca 2010 r. Rada zatwierdziła decyzję 2010/413/WPZiB potwierdzającą środki ograniczające podejmowane od 2007 r. i przewidującą dodatkowe środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu (zwanej dalej „Iranem”) w celu wypełnienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1929 (2010) oraz środków towarzyszących, zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej zawartym w oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2010 r. Te środki ograniczające polegają w szczególności na dodatkowych ograniczeniach w handlu towarami i technologiami podwójnego zastosowania, jak również sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrz­ nych, ograniczeniach w handlu kluczowym sprzętem i technologiami dla irańskiego przemysłu naftowo-gazo­ wego oraz ograniczeniach inwestycji w ten przemysł, ograniczeniach inwestycji w wydobycie uranu oraz prze­ mysł jądrowy, ograniczeniach w zakresie przekazywania środków finansowych z i do Iranu, ograniczeniach doty­ czących irańskiego sektora bankowego, ograniczeniach w zakresie dostępu Iranu do rynków ubezpieczeniowych i rynków obligacji Unii oraz ograniczeniach w zakresie świadczenia niektórych usług na rzecz irańskich statków i samolotów transportowych. W decyzji 2010/413/WPZiB przewidziano również dodatkowe kategorie osób, których środki finansowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 98 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dz. U. L281 - 96 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dz. U. L281 - 81 z 201027.10.2010

  Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 78 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.