Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81

Strona 1 z 13
27.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/81

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający w szczególności jego art. 29,

Unię

Europejską,

(5)

Rada stwierdziła również, że należy zaktualizować wpisy dotyczące niektórych podmiotów znajdujących się w tym wykazie. Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji 2010/413/WPZiB,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1), a w szczególności jej art. 23 ust.2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2010/413/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB. Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób i podmiotów zawartego w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB, do których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i 20 ust. 1 lit. b) tej decyzji. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone przez zainteresowanych. Rada uznała, że - z wyjątkiem dwóch podmiotów osoby i podmioty wymienione w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB nadal powinny być objęte szczegól­ nymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w tejże decyzji.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 października 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

L 281/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b), oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. b) I. Osoby i podmioty zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie Data umiesz­ czenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data urodzenia: 15.3.1949. Nr paszportu: S4409483, ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010, wydany w Teheranie. Nr paszportu dyplo­ matycznego: D9001950, wydany 22.1.2008, ważny do: 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy (Choj).

Były szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

2. 3.

Ali pANDARI (także jako: DAVANDARI) dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Szef Banku Mellat (zob. część B, nr 4) Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny Przedsiębior­ stwa Produkcji i Pozyskiwania Paliwa Jądrowego (NFPC - Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (zob. część B, nr 30), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania zwią­ zane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) i Rada Bezpieczeństwa. Zastępca dyrektora MODAFL ds. przemysłu. Pełni nadzór nad Organizacją Przemysłu Lotniczego (AIO) i DIO. Data urodzenia: 21.4.1946 paszportu: T12838903 Nr Zastępca szefa Irańskiej Atomowej (AEOI). Organizacji Energii

26.7.2010 23.4.2007

4.

inż. Mojtaba HAERI

23.6.2008

5. 6.

Mahmood JANNATIAN Said Esmail KHALILIPOUR (także jako: LANGROUDI) Ali Reza KHANCHI

23.6.2008 23.4.2007

Data urodzenia: 24.11.1945 Miejsce urodzenia: Langroud. Adres NRC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran. Faks: (+9821) 8021412

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 98 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dz. U. L281 - 96 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 78 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L281 - 1 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.