Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 98

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 98

L 281/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281) (2010/646/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednakże ze względów fitosanitarnych przywóz natu­ ralnie lub sztucznie skarlonych roślin Juniperus L. pocho­ dzących z Republiki Korei może odbywać się tylko w konkretnym okresie każdego roku do dnia 31 grudnia 2020 r. Należy zatem 2002/499/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Decyzja Komisji 2002/499/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (2), upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia odstępstw od art. 4 ust.1 dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., innych niż owoce i nasiona, pochodzące z Republiki Korei, w ograniczonym okresie i z zastrzeżeniem określonych warunków. Odstępstwa przyznane na mocy decyzji 2002/499/WE podlegały ograniczeniom czasowym, a terminy przewi­ dziane w tej decyzji zostały przedłużone na mocy decyzji Komisji 2005/775/WE (3) i 2007/432/WE (4). Ponieważ okoliczności uzasadniające stosowanie wspom­ nianych odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych infor­ macji dających podstawy do weryfikacji specjalnych warunków, okres obowiązywania upoważnienia powi­ nien zostać przedłużony. Ponadto zgromadzone zostały doświadczenia pochodzące z informacji zebranych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 decyzji 2002/499/WE oraz w oparciu o kontakty z Republiką Korei. Oprócz tego w niniejszej decyzji ustanowiono odpowiednie mechanizmy mające na celu zapewnienie monitorowania warunków stosowania tych odstępstw. W związku z tym należy przedłużyć przyznane na mocy tej decyzji upoważnienia do stosowania odstępstw na okres dłuższy niż upoważnienia przyznane na mocy poprzedniej decyzji, a mianowicie do dnia 31 grudnia 2020 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2002/499/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 akapit pierwszy i drugi zdanie „1 sierpnia każdego roku, w okresie od 2005 r. do 2010 r.” otrzymuje brzmienie „1 sierpnia każdego roku.”; 2) tabela w art. 4 otrzymuje brzmienie:

(2)

„Rośliny

Okres

Chamaecyparis Juniperus Pinus

1.1.2011 – 31.12.2020 od 1.11 do 31.3 każdego roku, aż do 31.12.2020 1.1.2011 – 31.12.2020”

(3)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

169 168 292 161

z z z z

10.7.2000, 27.6.2002, 8.11.2005, 22.6.2007,

s. s. s. s.

1. 53. 11. 65.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 98 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 96 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dz. U. L281 - 81 z 201027.10.2010

  Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 78 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L281 - 1 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.