Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 1

Strona 1 z 27
28.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 14 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. ŚRODKI TYMCZASOWE

(1) (6) (5)

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Należy przypomnieć, że zgodnie z motywem 18 rozpo­ rządzenia w sprawie ceł tymczasowych dochodzenie dotyczące dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Badanie tendencji właściwych dla oceny szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do końca OD („okres badany”). Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z ChRL i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zaintereso­ wanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych infor­ macji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zaintereso­ wane strony zostały rozpatrzone i w stosownych przy­ padkach uwzględnione. 2.1. Zakres dochodzenia. Uwzględnienie przywozu z Turcji

Komisja nałożyła rozporządzeniem (UE) nr 404/2010 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) tymcza­ sowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Postępowanie zostało wszczęte na podstawie skargi złożonej w dniu 30 czerwca 2009 r. przez Stowarzy­ szenie Europejskich Producentów Kół (Association of European Wheel Manufacturers, EUWA) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 50 %, łącznej unijnej produkcji niektórych aluminiowych kół. Skarga zawierała dowody świadczące o praktykach dumpingowych w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z nich istotnej szkodzie; dowody te zostały uznane za wystar­ czające, by uzasadnić wszczęcie postępowania antydum­ pingowego. 2. DALSZE POSTĘPOWANIE

(7)

(2)

(8)

Jedna ze stron reprezentująca interesy producentów eksportujących twierdziła, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Turcji powinien być włączony do zakresu niniejszego dochodzenia. W odniesieniu do niewłączenia do skargi przywozu towarów pochodzących z Turcji należy zauważyć, że na etapie wszczęcia postępowania nie było wystarczają­ cych dowodów na dumping, szkodę lub związek przy­ czynowy ze strony tego kraju, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego takiego przywozu towarów. Przeciwnie, skarżący przedłożyli informacje świadczące o tym, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Turcji odbywał się po cenach niedumpingowych (zob. wersja skargi nieopatrzona klauzulą poufności, s. 13, pkt 5 oraz załącznik 5.1.a).

(9)

(3)

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono wypo­ wiedzenie się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 39 z 201028.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

 • Dz. U. L282 - 36 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

 • Dz. U. L282 - 34 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 33 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dz. U. L282 - 29 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L282 - 24 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.