Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 24

Strona 1 z 5
L 282/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Producenci w Unii: — Roquette GmbH, Niemcy, — Roquette UK, Zjednoczone Królestwo.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe

(1) (6)

Wszystkie strony powiadomiono o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz suchego glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w formie cła tymczasowego („ujawnienie ostatecznych ustaleń”). Oprócz tego zainte­ resowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogłyby przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zaintereso­ wane strony zostały uwzględnione, a w stosownych przypadkach odpowiednio zmieniono tymczasowe usta­ lenia. 2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY

Rozporządzeniem (UE) nr 377/2010 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) Komisja nałożyła tymcza­ sowe cło antydumpingowe na przywóz suchego gluko­ nianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”). Przypomina się, że postępowanie zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (European Chemical Industry Council – CEFIC) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących 100 % całkowitej produkcji unijnej. Jak określono w motywie 13 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty dochodze­ niem” – „OD”). W odniesieniu do tendencji mających znaczenie dla oceny szkody Komisja przeprowadziła analizę danych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”). 1.2. Dalsze postępowanie

(2)

(7)

Wobec braku uwag dotyczących produktu objętego postępowaniem lub produktu podobnego motywy od 14 do 17 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone. 3. DUMPING 3.1. Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(3)

(8)

Przemysł unijny ponownie zgłosił swoje zastrzeżenia co do MET przyznanego chińskiemu producentowi ekspor­ tującemu, Shandong Kaison Biochemical, nie przekazując nowych informacji potwierdzających te zastrzeżenia. Przemysł unijny utrzymywał ponadto, nie przedstawiając żadnych dowodów, że surowce wykorzystane do produkcji suchego glukonianu sodu w Chinach były zwolnione z podatku VAT i że kupujący mógł uzyskać zwrot „wirtualnego podatku VAT” od swoich zakupów w wysokości od 13 % do 17 %. Jak ustalono, surowiec (skrobia kukurydziana) stosowany do produkcji suchego glukonianu sodu był kupowany od kilku dostawców przemysłowych przetwarzających kukurydzę (produkt rolny) na skrobię kukurydzianą. Następnie zbadano ceny skrobi kukurydzianej w głównych regionach świata i nie stwierdzono przesłanek wskazujących, iż chińscy użytkownicy skrobi kukurydzianej uzyskiwali ten produkt po preferencyjnych cenach. Ponadto sprawdzono kilka faktur zakupu skrobi kukurydzianej i wszystkie obejmowały podatek VAT. Nie znaleziono również dowodów, by dokonywano zwrotu „wirtualnego podatku VAT” od zakupów. W związku z tym wnioski te zostały odrzucone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 39 z 201028.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

 • Dz. U. L282 - 36 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

 • Dz. U. L282 - 34 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 33 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dz. U. L282 - 29 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L282 - 1 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.