Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2010-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 29

Strona 1 z 4
28.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

przywozu produktu objętego postępowaniem są obcho­ dzone poprzez dokonywanie przeładunku w Malezji. Posiadane przez Komisję dowody prima facie są następu­ jące: Po wprowadzeniu środków względem produktu objętego postępowaniem nastąpiła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej i Malezji do Unii, bez wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany innego niż nałożenie cła. Wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej dokonywanego w Malezji. Ponadto dowody wskazują na fakt, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych wprowa­ dzonych względem produktu objętego postępowaniem są osłabiane w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody potwierdzające, iż przedmiotowy zwiększony przywóz jest dokonywany po cenach dużo niższych od niewyrzą­ dzającej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków. Wreszcie Komisja posiada wystarczające dowody prima facie wskazujące na to, iż ceny produktu objętego docho­ dzeniem są dumpingowe w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem. Jeżeli podczas dochodzenia zidentyfikowane zostaną praktyki objęte art. 13 rozporządzenia podstawowego, mające na celu obejście środków antydumpingowych poprzez Malezję, inne niż przeładunek, dochodzenie może objąć również wymienione praktyki. D. PROCEDURA

(12)

(7)

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawo­ wego Komisja z własnej inicjatywy zdecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie możliwego obcho­ dzenia środków antydumpingowych wprowadzonych względem przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. A. PRODUKT

(8)

(9)

(2)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali, inne niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samo­ gwintujące, inne śruby i wkręty z główką (nawet z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekracza­ jącej 6 mm oraz z wyłączeniem śrub i wkrętów do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstruk­ cyjnych) oraz podkładki, pochodzące z Chińskiej Repub­ liki Ludowej, objęte kodami CN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 i ex 7318 22 00. Dochodzeniem objęty jest taki sam produkt jak ten okre­ ślony w poprzednim motywie, ale wysyłany z Malezji, pochodzący lub niepochodzący z Malezji, objęty obecnie tymi samymi kodami CN co produkt objęty postępowa­ niem. B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 39 z 201028.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

 • Dz. U. L282 - 36 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

 • Dz. U. L282 - 34 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 33 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dz. U. L282 - 24 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L282 - 1 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.